Strona główna

Rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Lasu

w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2012 r.

1. Prace organizacyjne

W dniu 16 maja 2012 r. w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie odbyło się X Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL za 2011 r. oraz sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2011 r. Dokonano zmian w Statucie, dotyczących zasad funkcjonowania Zarządu Głównego, zmiany liczebności władz Koła, przyjmowania małoletnich członków Stowarzyszenia oraz zasad powoływania i zadań Kół Szkolnych Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Jednolity tekst Statutu znajduje się w załączeniu. Dokonano wyboru nowych członków Zarządu Głównego: Stanisława Biernackiego, Alberta Stomę oraz Tomasza Witczaka. W trakcie dyskusji omówiono rozwój Kół Szkolnych TPL, planowane przez Zarząd Główny zmiany w Instrukcji Finansowej oraz wysłuchano informacji o ewidencji kół terenowych TPL.

W roku 2012 Zarząd Główny powołał Koło Terenowe TPL „Orły” w Debiu oraz Koła Szkolne TPL: przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku, przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie, przy Gimnazjum Publicznym im. Św. Anny w Ujeździe, przy Zespole Szkół w Resku, przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu oraz przy Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie. W dniu 22 października 2012 r. Zarząd Główny rozwiązał Oddział Mazowiecki TPL

Wykonując zalecenia IX Walnego Zgromadzenia Zarzad Główny kontynuował prace nad ewidencją kół TPL. Aktualny wykaz Kół Terenowych oraz Kół Szkolnych znajduje się w materiałach na Walne Zgromadzenie.

Zarząd Główny prowadził prace nad przygotowaniem programu edukacyjnego „Nasze Lasy” dla dzieci i młodzieży szkolnej na lata 2013 -2015 oraz kontynuował prace nad nową, zmodyfikowaną wersją strony internetowej www.tpl.org.pl.

2. Oddziały TPL – stan na 31.12.2013 r.

Do roku 2012 Zarząd Główny powołał pięć oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Lasu:

  1. Oddział Zachodniopomorski TPL

- uchwała ZG TPL o powołaniu: 1/21.02.2007

Nie zostały wybrane władze oddziału

  1. Oddział Wielkopolski TPL

- uchwała ZG TPL o powołaniu: 2/21.02.2007

Nie zostały wybrane władze oddziału

  1. Oddział Opolski TPL

- uchwała ZG TPL o powołaniu: 3/21.02.2007

Zostały wybrane władze oddziału, oddział nie podjął działalności

  1. Oddział Mazowiecki TPL

- uchwała ZG TPL o powołaniu: 3/27.02.2007

- uchwała ZG TPL o zmianach: 1/10.11.2008

Wybrano władze oddziału, dokonano wpisu do KRS ( postanowienie KRS o wpisie z dnia 17.02.2009, numer KRS : 0000323694), w maju 2012 r. rezygnacje złożyli prezes i skarbnik oddziału, Walne Zgromadzenie Oddziału Mazowieckiego odbyło się w dniu 13.10.2012. Nie zgłosił się żaden kandydat do objęcia funkcji prezesa oddziału. Walne Zgromadzenie Oddziału przyjęło propozycję, aby zlikwidować oddział. Zarząd Główny uchwałą z dnia 22.10.2013 r. rozwiązał Oddział Mazowiecki TPL, powołując Radosława Koniarza na likwidatora Oddziału.

  1. Oddział Warmińsko – Mazurski TPL

- uchwała ZG TPL o powołaniu: 1/09.02.09

Nie zostały wybrane władze oddziału

Zarząd Główny zamierza rozwiązać oddziały oraz wnosi o dokonanie stosownych zmian w Statucie.

3. II edycja konkursu YPEF

W dniu 7 grudnia 2011r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Komisji Konkursowej YPEF, na którym ogłoszono II edycję Międzynarodowego Konkursu YPEF, „Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy”. Patronat nad II edycją konkursu objął Europejski Komisarz ds. Środowiska, dr Janez Potočnik. Etap krajowy w Polsce odbył się pod patronatem Dyrektora Generalnego LP p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL prof. Tomasza Boreckiego. Patroni konkursu skierowali do uczestników konkursu przesłania w formie nagrań wideo, wysoko oceniając konkurs, jego cele i zaangażowanie uczestników i organizatorów.

W drugiej edycji konkursu uczestniczyły zespoły z jedenastu państw Unii Europejskiej: Austrii, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii i Węgier W etapie krajowym YPEF II w Polsce uczestniczyło 2315 zespołów z 506 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W wyniku eliminacji, które odbyły się 18 kwietnia 2012 r. w 254 szkołach YPEF wyłoniono 51 zespołów (po 3 najlepsze zespoły z zasięgu terytorialnego każdej z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych), które spotkały się w finale krajowym 24 maja 2012 r. w Auli Kryształowej Szkoly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zwycięzcami finału krajowego w Polsce z wynikiem 50 punktów zostali uczniowie: Rafał Wrzos, Radosław Barasiński i Mikołaj Górski z Zespołu Szkół Leśnych im. Prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie.

Finał europejski odbył się w dniach 26 - 27 września 2012 r. w Sagadi, w Estonii. Zwyciężył zespół z Austrii. Zespół z Polski występujący w składzie dwóch zawodników zajął czwarte miejsce.

Podsumowanie drugiej edycji konkursu YPEF wskazuje na znaczącą pozycję polskich uczestników w tym projekcie. W polskim etapie uczestniczyła największa ilość zespołów, polscy organizatorzy przygotowali stronę internetową, przewodniczący i sekretarz Międzynarodowej Komisji YPEF są członkami TPL. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, przedstawicielom Lasów Państwowych i członkom TPL uczestniczącym w pracach Szkolnych Komisji Konkursowych i Krajowej Komisji YPEF podczas eliminacji krajowych To trudne organizacyjnie zadanie, dzięki zaangażowaniu wszystkich organizatorów zostało wykonane wzorowo.


4. VII edycja konkurs „Czysty Las”

Wykonując postanowienia IX Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny TPL przygotował VII edycjię Ogólnopolskiego konkursu „Czysty Las”. Do współpracy zaproszono po raz pierwszy studentów Wydziału Leśnego SGGW. Wypracowano formułę współpracy Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Centrum informacyjnego Lasów Państwowych i Wydziału Leśnego SGGW. W marcu 2012 r. podpisana została umowa, do której załącznik stanowił regulamin konkursu. Podjęto decyzję, że konkurs odbędzie się w czterech kategoriach: „Leśna Edukacja Dzieci”- dla przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych; „Leśna Edukacja Młodzieży” - dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych; „Leśny Patrol” - dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo –wychowawczych; „Las w sztuce" - dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych. W siódmej edycji konkursu w kategorii „Leśna Edukacja” priorytetami tematycznymi były następujące zagadnienia: - ochrona przyrody przez leśników; - moja rodzina i moja klasa chroni las;- „Lasy dla ludzi” – jak leśnicy udostępniają lasy dla społeczeństwa; - zrównoważone leśnictwo.

Biuro konkursowe prowadzili studenci Samorządu Studenckiego Wydziału Leśnego SGGW., którym dziękujemy za zaangażowanie w realizację konkursu.

Na konkurs wpłynęło 628 zgłoszeń. Działania konkursowe szkół i uczniów oceniane były dwuetapowo - przez 17 Regionalnych Komisji Konkursowych, zaś prace zakwalifikowane do finału przez Centralną Komisję Konkursową. Przyjęto następujące kryteria oceny:

• Pomysłowość, czas trwania i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.
• Liczba uczniów biorących udział w konkursie (w stosunku do wielkości placówki).
• Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość
i szacunek do ojczystej przyrody.
• Zgodność z priorytetami tematycznymi.
• Walory artystyczne (dotyczy kategorii „Las w sztuce").
• Zakres wiedzy i umiejętności zdobytej przez uczestników konkursu w trakcie jego realizacji.

Siedemnaście Regionalnych Komisji Konkursowych zakalikowało do finału 172 prace, spośród których Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów. Zwycięzcą konkursu zostali:

- w kategorii "Leśna Edukacja Dzieci": Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce
- w kategorii "Leśna Edukacja Młodzieży": Zespół Szkół w Piaskach
- w kategorii "Leśny Patrol": Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach
- w kategorii "Las w Sztuce": Gminny Ośrodek Kultury w Damnicy

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 17 października 2012 odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nagrody i dyplomy otrzymały 24 szkoły i placówki wychowawcze z terenu całego kraju. Dyplomy wręczono także przedstawicielom nadleśnictw, które w trakcie konkursu opiekowały się zwycięskimi zespołami.

5. Inne konkursy

Wymienić tutaj należy, minikokursy fotograficzne „Las w zimie” i „Przedwiośnie w lesie” oraz cykliczny konkurs „Prof. Dudek pyta”. Były to konkursy towarzyszące konkursowi YPEF, adresowane przede wszystkim do polskich uczestników konkursu YPEF II PL.

6. Program edukacyjny „Nasze Lasy”

W 2012 r. Zarząd Główny prowadził prace nad przygotowaniem programu edukacyjnego „Nasze Lasy” dla dzieci i młodzieży szkolnej na lata 2013 – 2015. Program został zaprezentowany na spotkaniu opłatkowym Towarzystwa Przyjaciół Lasu w dniu 18 grudnia 2012 r. Program zbudowano w oparciu o następujące założenia:

· Należy dotrzeć z programem edukacyjnym do jak największej liczby uczniów.

· Program powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy o lasach i leśnictwie wśród dzieci i młodzieży.

· Formuła programu powinna zapewnić jak największą ilość działań w terenie (zadania do wykonania w lesie) – w części dotyczącej lasów i leśnictwa w Polsce. Działania powinny być systematyczne.

· Obsługa programu powinna się odbywać za pomocą Internetu ,w tym portali społecznościowych.

  • Program należy wdrożyć ewolucyjnie.

Program TPL przewiduje realizację działań edukacyjnych w formie nauczania nieformalnego (non-formal learning), prowadzonego poprzez Koła Szkolne TPL. Program edukacji leśnej powinien być atrakcyjny dla uczestników. Najbardziej atrakcyjną formą są konkursy, w szczególności prowadzone w sposób cykliczny. Również współpraca i rywalizacja z młodzieżą z innych krajów czyni program znacznie bardziej atrakcyjny dla młodzieży.

Program obejmuje nowy konkurs „Nasze Lasy” oraz (już w realizacji) konkurs „Forest Quiz”, konkursy fotograficzne oraz kolejne edycje konkursu YPEF. Pełna informacja o programie „Nasze Lasy” znajduje się w materiałach na Walne Zgromadzenie.

6. Medale „Zasłużony Przyjaciel Lasu”

W roku 2012 medale „Zasłużony Przyjaciel Lasu” zostały przyznane:

- pośmiertnie śp. Wojciechowi Fonderowi, zmarłemu 22 lipca 2012 r. członkowi Zarządu Głównego TPL, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie,

- dr Janezowi Potočnikowi, Europejskiemu Komisarzowi ds. Środowiska,

- Petrasowi Kanapienisowi, Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Litwy, Przewodniczącemu Rady Sponsorów Młodych Przyjaciół Lasu (Young Forest Friends Sponsorship Council),

- Kristi Teppo z Estońskiego Towarzystwa Leśnego,

- Bogumile Juzaszek , edukatorowi leśnemu z Nadleśnictwa Miechów.

 

Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Lasu
Prof. dr hab. Tomasz Borecki

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.