Strona główna

Rok 2006

Protokół z dn. 16.03.06

Protokół z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Lasu

odbytego w dniu 16 marca 2006 roku w Warszawie

 

Obrady w dniu 16 marca 2006 r. o godzinie 10.00 po stwierdzeniu, że spełniony został wymóg kworum, otworzył wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu p. Andrzej Kawalec, który powitał przybyłych oraz zaproponował uzupełnienie punktu pierwszego porządku obrad o wybór Komisji Skrutacyjnej.

 

I. Następnie przystąpiono do rozpatrywania uzupełnionego punktu pierwszego porządku obrad.

Na przewodniczącego obrad zgłoszona została kandydatura p. Tomasza Boreckiego. Innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym kandydatura powyższa została jednogłośnie przyjęta (25 głosów za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw).

Na sekretarza obrad zaproponowano kandydaturę p. Tomasza Kosiły. Innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym oddano 25 głosów, z czego 24 był głosami za, jeden wstrzymujący się, nikt nie głosował przeciw, a zatem powyższa kandydatura została przyjęta.

Jako kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono p.p. Andrzeja Rosińskiego oraz Grzegorza Lenarta. W wyniku głosowania jawnego powołano Komisję Skrutacyjną w powyższym składzie (23 głosy za, 2 wstrzymujące się, nikt nie głosował przeciw).

II. Po wyczerpaniu punktu pierwszego porządku obrad głos zabrał przewodniczący obrad p. Tomasz Borecki, który powitał zgromadzonych i przystępując do realizacji punktu drugiego porządku obrad udzielił głosu p. Maciejowi Białeckiemu w celu przedstawienia propozycji zmian w statucie stowarzyszenia.

P. Maciej Białecki przedstawił przyczyny, które spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w statucie, oraz dokładnie omówił wszystkie proponowane zmiany.

Po zaprezentowaniu proponowanych zmian w statucie przewodniczący p. Tomasz Borecki zarządził dyskusję nad tymi zmianami.

W toku dyskusji głos zabrał p. Andrzej Kawalec, który spytał o zmianę proponowaną w § 20 pkt 8 statutu.

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił p. Maciej Białecki, który szczegółowo omówił proponowaną zmianę.

Następnie głos w dyskusji zabrał p. Janusz Kamiński, który zaproponował poprawkę stylistyczną w § 19 pkt 1 statutu, który jego zdaniem powinien brzmieć w sposób następujący: `1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, oddziałów i kół trwa traw cztery lata. Kadencja władz terenowej jednostki organizacyjnej powstałej w czasie trwania kadencji władz Stowarzyszenia kończy się wraz z końcem kadencji tych władz.`

P. Maciej Białecki odniósł się pozytywnie do powyższej poprawki stylistycznej i wobec braku głosów sprzeciwu, wprowadził ją do tekstu proponowanych zmian w statucie, które w kolejnym punkcie obrad zostały poddane pod głosowanie.

III. Po wyczerpaniu punktu drugiego porządku obrad przewodniczący p. Tomasz Borecki zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w statucie w wersji uwzględniającej propozycję p. Janusza Kamińskiego.

W wyniku głosowania podjęta została uchwała następującej treści:

`Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu przyjmuje zmiany w statucie zgodnie z propozycjami zawartymi w przedłożonym projekcie wraz z poprawką uwzględniającą propozycję zmiany brzmienia § 19 pkt 1 statutu. Powyższy projekt zmian w statucie wraz z wyżej wymienioną poprawką stanowić będą załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.`

 

Na tym wyczerpano niniejszy punkt porządku obrad.

 

IV. Przechodząc do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad przewodniczący udzielił głosu p. Andrzejowi Kawalcowi, który odczytał pismo p. Marcina Zwierzyńskiego wyjaśniające przyczyny jego rezygnacji z funkcji członka Zarządu Głównego stowarzyszenia.

Następnie przewodniczący p. Tomasz Borecki podziękował w imieniu własnym oraz wszystkich zgromadzonych p. Marcinowi Zwierzyńskiemu za pracę w Zarządzie Głównym stowarzyszenia oraz poprosił o składanie propozycji kandydatur na członka Zarządu Głównego.

P. Andrzej Kawalec zaproponował kandydaturę p. Wojciecha Fondera.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Odpowiadając na pytanie przewodniczącego p. Tomasza Boreckiego p. Wojciech Fonder oświadczył, iż wyraża zgodę na kandydowanie. Na tym punkt 4 porządku obrad został wyczerpany.

 

V. Przewodniczący p. Tomasz Borecki przeszedł do punktu piątego porządku obrad i zarządził głosowanie w sprawie zmian w składzie Zarządu Głównego.

W wyniku głosowania podjęta została uchwała następującej treści:

`Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu odwołuje p. Marcina Zwierzyńskiego z funkcji członka Zarządu Głównego i powołuje na członka Zarządu Głównego p. Wojciecha Fondera .`

 

Na tym wyczerpany został punkt piąty porządku obrad.

 

VI. Przewodniczący p. Tomasz Borecki oświadczył, iż rozpatrywany będzie punkt szósty porządku obrad i zaprosił do dyskusji.

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał p. Andrzej Kawalec, który stwierdził, że problem wysokości składek członkowskich wywołał liczne wątpliwości w trakcie poprzedniego Zgromadzenia. W związku z tym Zarząd chciałby podejmując decyzję uwzględnić racje wszystkich zainteresowanych. W chwili obecnej składki są dobrowolne, a tak naprawdę właśnie płacenie składek świadczy o tym, że ktoś jest aktywnym członkiem stowarzyszenia. Mając powyższe na uwadze padła propozycja wprowadzenia składki obowiązkowej z pewnymi wyjątkami. Padły dwie propozycje co do wysokości składki: 1 albo 5 zł miesięcznie. W grudniu 2005 r. Zarząd wstępnie przychylił się do propozycji, aby składka wynosiła 5 złotych miesięcznie.

Przewodniczący p. Tomasz Borecki zachęcił uczestników Zgromadzenia do zabierania głosu w dyskusji.

Głos zabrał p. Maciej Białecki, który podkreślił, że zmiany w statucie prowadzą do dalszej demokratyzacji organizacji wewnętrznej stowarzyszenia, a nie do centralizmu.

Następnie głos zabrał p. Wojciech Fonder, który stwierdził, że do tej pory mowa była o kwocie 5 do 10 zł miesięcznie. Inne stowarzyszenia pobierają składki w wysokości 5 do 6 zł miesięcznie, lecz występują tam liczne wyjątki. P. Wojciech Fonder zaproponował kwotę 5 zł miesięcznie, uzasadniając to tym, że w chwili obecnej nie ma pieniędzy nawet na znacznik pocztowe.

Jako kolejny głos w dyskusji zabrał p. Janusz Kamiński, który spytał o to, czy sporządzona została chociażby szacunkowa prognoza tego o jaką sumę może chodzić, przy założeniu, że ściągalność składek będzie wynosić np. 50 %.

P. Januszowi Kamińskiemu odpowiedział przewodniczący p. Tomasz Borecki, który stwierdził, że każda suma będzie bardzo pożądana, a symulacja zostanie przeprowadzona po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w statucie stowarzyszenia.

Następnie głos zabrał p. Władysław Kusiak, który zaproponował składkę w wysokości 1 zł miesięcznie.

Do stanowiska przedmówcy odniósł się p. Stanisław Mańkowski, który stwierdził, iż przy składce wynoszącej 1 zł miesięcznie koszty zbierania tej składki będą wyższe od uzyskanych wpływów.

W dalszej kolejności głos zabrał p. Ireneusz Kiryk, który zauważył, że pierwszą barierą przy wstępowaniu w szeregi członków stowarzyszenia jest wysokość składki członkowskiej. Początkowo składki obowiązkowej i członkowie stowarzyszenia dobrowolnie zobowiązywali się do uiszczania różnych kwot na jego rzecz. Zdaniem przemawiającego składka powinna wynosić 1 zł miesięcznie, gdyż będzie to element ewidencji członków stowarzyszenia, a oprócz tego powinny być możliwe składki dobrowolne.

Wobec braku kolejnych chętnych do zabrania głosu w tym punkcie obrad przewodniczący p. Tomasz Borecki podziękował za dyskusję i stwierdził, iż po zatwierdzeniu statutu Zarząd wybierze najlepszą z możliwości.

 

VII. Przechodząc do punktu siódmego porządku obrad przewodniczący p. Tomasz Borecki stwierdził, że nikt nie zgłasza żadnych wniosków.

 

VIII. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący p. Tomasz Borecki zamknął obrady.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.