Strona główna

Rok 2004

Protokół z dn. 9.11.04

W dniu 09.11.2004 odbyło się II Walne zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Sprawozdanie z II Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Lasu odbytego w dniu 09 listopada 2004 o godzinie 12.00 w Rektoracie SGGW w Warszawie.

Zebranie otworzył prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki witając przybyłych gości i stwierdzając, iż na zebraniu nie jest obecna wymagana dla jego ważności liczba członków Stowarzyszenia tj. 26 osób. W związku z powyższym prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki ogłosił przerwę w obradach tak by Walne Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie.

Po otwarciu zebrania w drugim terminie prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki potwierdził w głosowaniu porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja bieżąca.

4. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.

5. Dyskusja nad:

- Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia,

- Regulaminem pracy Zarządu Głównego,

- Regulaminem pracy Głównej Komisji Rewizyjnej,

- Regulaminem pracy Głównego Sądu Koleżeńskiego,

               oraz podjęcie uchwał w sprawie ich przyjęcia.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

a następnie przystąpił do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.

Na Przewodniczącego zebrania został jednogłośnie wybrany prof. dr hab. inż. Tomasz Borecki. Na sekretarza zebrania został jednogłośnie wybrany p. Marcin Zwierzyński. Do Komisji Skrutacyjnej zostali jednogłośnie wybrani p. Jerzy Misiak i p. Józef Botwin.

Przystąpiono do omawiania pkt 3 zebrania w którym p. Andrzej Kawalec przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia. Następnie głos zabrali przedstawiciele kół Towarzystwa Przyjaciół Lasu: p. Piotr Cybulski z Lubinie, p. Ireneusz Kiryk ze Szczecina i p. Lech Hrywna z Kluczborka.

W dalszej części zebrania p. Andrzej Kawalec przedstawił proponowane zmiany w Statucie Towarzystwa (zestawienie zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania). Po dyskusji Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 o zmianie Statutu w zaproponowanej treści. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Statut z zawartymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zebrani przystąpili do omawiania Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Po wprowadzeniu poprawek Przewodniczący zebrania poddał po głosowanie uchwałę nr 2 o przyjęciu Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie dwie uchwały:

uchwałę nr 3 o następującej treści: W trakcie dyskusji zaszła potrzeba zmiany porządku obrad. W punkcie 5 po pierwszym podpunkcie dodaje się podpunkt Regulamin finansowo-gospodarczy.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

uchwałę nr 4 o następującej treści: Zebrani przyjmują regulaminy wymienione w punkcie 5 porządku obrad poza przyjętym już Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia w formie roboczej. Regulaminy zostaną umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa, zaś zebrani będą zgłaszać do dnia 15 grudnia ewentualne uwagi do ich treści. Następnie Zarząd Główny Towarzystwa opracuje poprawki i ogłosi jednolity tekst regulaminów do dnia 10 stycznia 2005.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W ramach spraw organizacyjnych zostały zgłoszona propozycja uzupełnienia składu Zarządu Głównego o dwie osoby. Zgłoszono kandydatury p. Ireneusza Kiryka i p. Macieja Białeckiego. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Zebrani nie zgłosili wolnych wniosków. Na tym Walne Zgromadzenie zamknięto.

 

Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu `Szanse i zagrożenia polskiego leśnictwa w XXI w`., którego celem jest stworzenie forum na którym osoby związane z polskim leśnictwem oraz politycy mający wpływ na kierunki polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki leśnej będą mogli wymienić swoje poglądy dotyczące kształtu i kierunków rozwoju polskiego leśnictwa w XXI wieku.

Bronisław  Komorowski  w TPL Pierwszym gościem był Pan Poseł Bronisław Komorowski. Przez prawie półtorej godziny zebrani wymieniali swoje poglądy oraz dotychczasowe doświadczenia w zakresie zarządzania lasami. Poruszono między innymi tematy związane z prywatyzacją i reprywatyzacją lasów, postrzeganiem polskiego leśnictwa przez inne kraje Unii Europejskiej oraz sposobach mierzenia korzyści jakie społeczeństwo czerpie z lasów. Wszyscy zebrani ocenili dyskusję jako niezmiernie pożyteczną i wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w miesiącu grudniu.

 
Protokół z dn. 15-19.06.04

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W raz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Towarzystwo ogłosiło dwa konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkursy CZYSTY LAS i WIEDZA O LESIE mają na celu zainteresowanie młodzieży tematyką leśną oraz zachęcić ją do odwiedzania lasów i dbania o nie. Mamy nadzieję, że szeroki wachlarz proponowanych zajęć pozwoli znaleźć miłośnikom lasów coś ciekawego dla siebie oraz zainteresuje wszystkich tych, którzy do tej pory nie korzystali z dóbr jakie las daje ludziom

Z pełną treścią regulaminów możecie się Państwo zapoznać w dziale konkursy.

Jednocześnie od miesiąca września rusza dział MATERIAŁY w którym można pobrać w formie elektronicznej aktualne materiały informacyjne Towarzystwa


W związku z pozytywnymi opiniami dotyczącymi uczestnictwa Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Obchodach Dnia Ziemi w dniach 25-27 maja Towarzystwo wzięło udział w Targach Leśnych w Rogowie oraz w dniu 19 czerwca obchodach 80-lecia Lasów Państwowych na Polach Mokotowskich w Warszawie. Oba stoiska poprowadzili p. Marcin Zwierzyński i p. Wiesłąw Kądziołka, wspomagani przez p. Piotra Kożuchowskiego i p. Artura Studzińskiego. Imprezy te obfitowały w liczne spotkania i dyskusje z osobami pochodzącymi z różnych stron Polski i pokazały, że problem ochrony lasów jest postrzegany jako jeden z najważniejszych problemów stojących przed polskim społeczeństwem.

Udział w targach w Rogowie pozwolił nam po raz pierwszy na tak szeroką skale spotkać się z młodzieżą uczącą się w technikach leśnych, która w związku z końcem roku szkolnego licznie odwiedziła imprezę. Cieszy nas fakt że pomimo młodego wieku młodzież jest świadoma zagrożeń i szans stojących przed polskimi lasami oraz wyraża chęć współpracy w realizacji celów propagowanych przez nasze Towarzystwo. Mamy też nadzieję, że odbyte spotkania zaowocują powstaniem nowych kół szkolnych Towarzystwa po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Przy okazji 80-lecia Lasów Państwowych przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu złożyli wieniec pod pomnikiem Poległych pomordowanych na wschodzie.

W miesiącu czerwcu (15-19 czerwca 2004) Towarzystwo Przyjaciół Lasu promowało polskie lasy i polskie leśnictwo na konferencji KWF TAGUNG 2004 w Gross-Umstadt w Niemczech. Konferencja KWF w połączeniu z towarzyszącą jej wystawą sprzętu leśnego była największą europejską imprezą tego typu w 2004 roku. Czynny udział w spotkaniach z leśnikami z różnych stron Europy brali między innymi J.M. prof. dr hab. Tomasz, Borecki, p. Dyrektor Generalny dr inż. Janusz Dawidziuk i p. Prezes mgr inż. Andrzej Kawalec. Podczas uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Lasów Państwowych i Towarzystwa Przyjaciół Lasu głos zabrał p. D yrektor Generalny dr inż. Janusz Dawidziuk. Po raz kolejny potwierdziło się, że osiągnięcia polskiego leśnictwa mogą stanowić wzory dla większości gospodarstw leśnych krajów Europy. Przygotowane materiały oraz odbyte spotkania przybliżyły uczestnikom konferencji oraz gościom towarzyszącej jej wystawy piękno i bogatstwa polskich lasów oraz ich walory przyrodnicze i wypoczynkowe.

Towarzystwo pozyskało też pierwszych członków z poza Polski. Szczególnie cieszy fakt, że zaprezentowanie się na forum Unii Europejskiej nowego stowarzyszenia pochodzącego z Polski zostało odebrane przez przedstawicieli działających od lat w krajach UE organizacji ekologicznych jako element wzmacniający ich pracę na rzecz ochrony europejskiej przyrody. Otrzymaliśmy też pierwsze oferty współpracy, które powinny zaowocować długoletnią współpracą.

 


 
Protokół z dn. 25.04.2004

W dniu 25 kwietnia 2004 Towarzystwo Przyjaciół Lasu uczestniczyło w obchodach Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie.

Pomimo nienajlepszej pogody po raz 14 mieszkańcy Warszawy i okolic spotkali się na Polach Mokotowskich by wspólnie się pobawić i pogłębić swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z ochroną przyrody. W tym roku w imprezie tej wzięło udział Towarzystwo Przyjaciół Lasu, które przy pomocy członków Koła Warszawskiego przygotowało stoisko oraz materiały informacyjne. Bezpośrednio nasze Stowarzyszenie reprezentował Pan Andrzej Kawalec i Wiesław Kądziołka, którzy przez cały dzień udzielali przybyłym osobom informacji na temat działań Towarzystwa, zagrożeń stojących przed lasami oraz zachęcali do przyłączenia się do naszego Stowarzyszenia. Przez cały czas trwania imprezy nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Naszymi gośćmi byli między innymi przedstawiciele władz Warszawy i Samorządu Mazowieckiego, Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych.

Obchody Dnia Ziemi stały się jednocześnie początkiem kampanii informacyjnej zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i dotyczącej zagrożeń jakie stoją przed lasami oraz korzyści jakie przysparzają one mieszkańcom Polski. Nasze działania zostały skierowane tak do osób dorosłych jak i do młodzieży. Osoby dorosłe chcemy przede wszystkim informować o wartości polskich lasów i przekonywać do potrzeby ich ochrony. Dla młodzieży przygotowaliśmy konkurs w którym będzie mogła odpowiedzieć na pytania: "Co las daje" i "Czego las potrzebuje. Więcej na temat konkursu znajdziecie Państwo w dziale Konkursy.

Poniżej przedstawiamy ulotkę informacyjną, którą adresujemy do ludzi różnego wieku i różnych zawodów, do wszystkich, którym dobro lasu leży na sercu.


W miesiącu kwietniu 2004 powstały dwa nowe koła: w Warszawie i w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Osoby będące członkami Towarzystwa Przyjaciół Lasu i chcące przyłączyć się do kół prosimy zgłaszać się do zarządów kół w celu formalnego przystąpienia do koła. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie ze Statutem Towarzystwa w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa mogą uczestniczyć delegaci wybrani przez poszczególne koła.


W miesiącu marcu rozpoczęło działalność pierwsze koło Towarzystwa Przyjaciół w Lubinie.

W dniu inauguracji działalności koło liczyło 437 członków, w tym 280 osób to młodzież szkolna. Jednocześnie na przyjęcie do Stowarzyszenia oczekiwało około 500 dzieci i młodzieży ze szkół położonych w okolicach Lubina i Polkowic, a kolejne deklaracje wciąż napływają. Podkreślenia wymaga fakt, iż w akcję tworzenia koła w Lubinie włączyli się aktywnie przedstawiciele tamtejszego nadleśnictwa, działacze PTTK oraz dyrektorzy i nauczyciele pobliskich szkół. Swojego poparcia działaniom Towarzystwa Przyjaciół Lasu udzielili także przedstawiciele miejscowych władz. Na uroczystości inauguracji działalności koła, która odbyła się w dniu 26 marca 2004 roku krótkie referaty wygłosili: Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu mgr inż. Andrzej Kawalec na temat celów działalności Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Janusz Dawidziuk na temat zagrożeń przed jakimi stoją Lasy Państwowe oraz Poseł mgr inż. Stanisław Żelichowski na temat znaczenia środowiska w życiu społeczeństwa. Na spotkanie przybyli także licznie przedstawiciele regionalnych i ogólnokrajowych mediów. Tak pozytywny odbiór inicjatywy i programu Towarzystwa Przyjaciół Lasu potwierdza, iż działania Towarzystwa są potrzebne i mogą przynieść wiele dobrego dla ochrony polskich lasów jak i całego środowiska. W ramach programu przygotowanego przez członków Koła uczestnicy spotkania wspólnie zasadzili Aleję im. Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Została ona zlokalizowana pośród nowych nasadzeń realizowanych przez Nadleśnictwo Lubin i mamy nadzieję, że za kilka lata będzie stanowiła miejsce pieszych i rowerowych wycieczek członków Towarzystwa Przyjaciół Lasu jak i wszystkich osób, którzy doceniają wypoczynek w czystym, zielonym otoczeniu

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.