Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Leśna edukacja dzieci i młodzieży

KONKURSY EDUKACYJNE TPL
DLA DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ

W ROKU 2016

Dzień dobry

Nazywam się Andrzej Kawalec, jestem wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Lasu i od wielu lat zajmuję się edukacją leśną dzieci i młodzieży. W roku 2016 nasze stowarzyszenie zamierza .zorganizować trzy wielkie, ogólnopolskie konkursy edukacyjne, które poprzedzą Dni Przyjaciół Lasu 2016, stanowiąc ich integralną część. Pragniemy aby Dni Przyjaciół Lasu miały charakter masowy, przygotowane były w oparciu o jak najprostszą formułę, żeby wyzwoliły jak najwięcej energii i inicjatywy lokalnej oraz zachęciły do udziału w rozwijaniu edukacji przyrodniczo - leśnej. Konkursy adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej obejmują szkoły i placówki oświatowe wszystkich typów, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, zasadnicze szkoły zawodowe, gimnazja, licea, technika oraz placówki oświatowo - wychowawcze. W ubiegłym roku w podobnych konkursach uczestniczyło 123 tysiące dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w konkursach „Leśna Rodzina”, „Nasze Nadleśnictwo” oraz „Młodzież w Lasach Europy - Young People in European Forests”.

Konkurs „Leśna Rodzina”

Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej. Uczestnik konkursu powinien przedstawić za pomocą dowolnej, płaskiej techniki plastycznej wizerunek leśnej rodziny zaobserwowany czy też zasłyszany w dowolnym dziele literackim, filmie animowanym, komiksie, opowieściach lub w życiu codziennym, itp. Pracę plastyczną można wykonać na dowolnym materiale w formacie A4 (papier, karton, płótno, itp.). Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach - pierwszy etap przeprowadzany jest w przedszkolu i/lub w szkole podstawowej; - drugi etap ogólnopolski. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel – koordynator wyłania (w ramach pierwszego etapu konkursu) jedną pracę w kategorii: „Przedszkolak i /lub jedną w kategorii: „Klasa I-III”, których skany przesyła do Krajowej Komisji Konkursowej „Leśna Rodzina”.

Koordynatorem konkursu jest

Grzegorz Dąbrowa

kontakt@przyjacielelasu.org.pl

tel. 506 790 593

 

Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo”

Towarzystwo Przyjaciół Lasu zamierza ogłosić w styczniu 2016 r. konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” przeznaczony dla młodzieży szkolnej w wieku 10 -18 lat, adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

Trzyosobowe zespoły uczestników będą przygotowywać prezentację multimedialną (.ppt, .pptx, .pdf) albo poster (pdf) związane z miejscowym (właściwym dla lokalizacji szkoły, miejsca swojego zamieszkania lub np. spędzania wakacji) nadleśnictwem Lasów Państwowych.

Praca powinna przedstawiać ogólne informacje o opisywanym nadleśnictwie (najwyżej 10-15% całości opracowania) oraz skupić się na jednym lub kilkuponiższych zagadnieniach:

- historia nadleśnictwa i miejscowych lasów;

- gospodarka leśna;

- spojrzenie autorów na walory lasów nadleśnictwa;

- interesujące osoby zatrudnione w nadleśnictwie;

- inne, ważne dla autorów tematy związane z opisywanym nadleśnictwem.

Praca może zawierać np. mapkę związaną z terenem nadleśnictwa i miejscem zamieszkania lub spędzania czasu wolnego. Może ona przedstawiać trasę własnych wycieczek rowerowych, miejsca biwakowania lub też miejsca szczególne dla opisywanego w pracy zagadnienia.

Ocena prac będzie się odbywać dwuetapowo lub opcjonalnie, w przypadku dużej ilości zgłoszeń trzyetapowo:

- w szkole przez komisję złożoną z nauczyciela koordynatora, innych nauczycieli zainteresowanych konkursem i w miarę możliwości przez przedstawiciela miejscowego nadleśnictwa oraz przedstawiciela TPL. Komisja szkolna wybierze najlepszą pracę, którą prześle do Regionalnej lub Krajowej Komisji Konkursowej,

- opcjonalnie: Regionalna Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wyłoni najlepszą i prześle ją do Krajowej Komisji Konkursowej.

-Krajowa Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i dokona wyboru 10 najlepszych prac (trzy pierwsze miejsca i 7 wyróżnień)

Ocenie będą podlegały prace w następujących kategoriach:

- szkoła podstawowa (4-6 klasa)

- gimnazjum

- szkoła średnia

Ocenie będzie podlegać poziom merytoryczny i graficzny przedstawionych do konkursu prac ale przede wszystkim liczyć się będzie osobiste zaangażowanie autorów w dzieło.
Nie wystarczy powielenie dostępnych w Internecie informacji.

Przybliżenie młodzieży wiedzy o miejscowym nadleśnictwie i lasach stanowić powinien ważny element edukacji leśnej , kształtujący trwałe zainteresowanie problemami lasów i leśnictwa.

Koordynatorem konkursu jest

Aleksandra Szadura

sekretariat@tpl.org.pl

tel. 22 621 11 26, 794 353 404

 

Konkurs YPEF VI edycja - Etap Krajowy w Polsce

Podstawowym problemem dotychczasowych etapów krajowych w Polsce była kwestia zorganizowania jednoczesnych eliminacji w wielu szkołach na terenie całej Polski. Ze względu na brak funduszy proponujemy dotychczasową formułę eliminacji opartą o test przeprowadzany jednocześnie w kilkuset szkołach zastąpić prezentacją multimedialną w języku angielskim. Propozycje tematu w roku 2015/2016: „Forests in Poland and other European countries. Characteristics and management.” lub „Forests in Poland and Europe. Characteristics and management.” Komisja Krajowa YPEF dokona wyboru najlepszych prac, które zostaną zaprezentowane. w trakcie obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2016. Prezentacje byłyby przygotowane przez trzyosobowe zespoły uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zespoły, które przygotują najlepsze prace zostaną zaproszone na finał krajowy, który odbędzie się na dotychczasowych zasadach lub w zależności od środków finansowych zostanie zorganizowany według aktualnej formuły finałów europejskich. W ten sposób formuła testu zostanie uzupełniona o dodatkowe działania edukacyjne i pozwoli uczestnikom na przyswojenie większej wiedzy o lasach, wyrabiając nawyk samodzielności i pracy zespołowej.

Koordynatorem konkursu jest

Michał Orzechowski

Michal.Orzechowski@wl.sggw.pl

tel. 22 5938202

 

Laureatów wszystkich trzech konkursów zapraszamy na

SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU

w dniu 17 czerwca 2016 r do „Garncarskiej Wioski” koło Nidzicy

Koordynatorem spotkania jest

Witold Szumarski

wszumarski@op.pl

tel. 517236250

 

Program spotkania

Miejsce: „Garncarska Wioska” w Kamionce k/Nidzicy

Termin: 17 czerwca 2016r

     Szczegółowy program spotkania:

     Godz.10.00- 10.15: sala konferencyjna w Garncarskie Wiosce - Przywitanie gości i uczestników spotkania –dot. osób dorosłych. Prezes Fundacji i Ew. Prezes Koła Las Kudypski

     Dzieciom- proponujemy zwiedzanie obiektów garncarskie wioski

     Godz :10.15 11.30– Seminarium na temat: „Czy las potrzebuje przyjaciół”. Wprowadzenia do dyskusji dokona Prezes TPL Prof. Tomasz Borecki

     Godz.12.00 Spotkanie w amfiteatrze; Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród laureatom konkursów Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

     Część artystyczna dedykowana przyjaciołom lasu

     - Montaż literacko-muzyczny w wykonaniu dzieci z Koła TPL w Bukwałdzie

     - Jw. przez członkinie i członków Koła TPL „Las Kudypski” i poety leśnika z Nadleśnictwa Nidzica P. Władysława Dzięgały.

    -Koncert Rodzinnego Zespołu Sygnalistów działającego przy Nadleśnictwie Lidzbark Welski

     Przerwa obiadowa: godz 13.00-13.30

     Godz: 13.30:Upamiętnienie spotkania Przyjaciół Lasu : posadzenie drzewka w Rajskim Ogrodzie

     Wspólne zwiedzanie stoisk i obiektów znajdujących się w ”Garncarskiej Wiosce”

     Zakończenie spotkania.

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSACH TPL 2016!

WSZYSTKICH - DZIECI, MŁODZIEŻ, NAUCZYCIELI, RODZICÓW, LEŚNIKÓW,

LUDZI RÓŻNEGO WIEKU I RÓŻNYCH ZAWODÓW,

KTÓRYM DOBRO LASU LEŻY NA SERCU

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBCHODACH

DNI PRZYJACIÓŁ LASU 2016!


ROK 2015

Dni Przyjaciół Lasu 2015

 

Spis treści:

· Organizacja obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015

· Szkoły i przedszkola

· Koncepcja i harmonogram

· Patronat

· Termin

· Komunikacja

· Konkurs rysunkowy Bajkowy Las

· Konkurs rysunkowy Drzewa Naszych Lasów

· Konkurs multimedialny Przyjaciel Lasu

· Konkurs YPEF - etap krajowy w Polsce

· Obchody lokalne

· Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu


Organizacja obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015

Dni Przyjaciół Lasu 2015 adresowane były do dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzedzone zostały czterema konkursami edukacyjnymi adresowanymi do różnych grup wiekowych. Miały charakter ogólnopolski. Towarzystwo Przyjaciół Lasu zwróciło się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o udostepnienie bazy adresów mailowych szkół wszystkich typów, zaś do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o udostępnienie adresów mailowych urzędów gminnych na ternie całego kraju. W oparciu o otrzymane dane opracowana została wstępna koncepcja obchodów DPL wraz z konkursami edukacyjnymi stanowiącymi integralną część tych obchodów. Dni Przyjaciół Lasu 2015 miały charakter masowy, przygotowane były w oparciu o jak najprostszą formułę, żeby wyzwolić jak najwięcej energii i inicjatywy lokalnej oraz zachęcić do udziału w rozwijaniu edukacji przyrodniczo - leśnej. Dni Przyjaciół Lasu 2015 promowały polskie lasy i leśnictwo.

Kręgosłupem projektu były cztery konkursy edukacyjne. Trzy bardzo proste - przeznaczone dla dzieci, młodzieży i nauczycieli niezaangażowanych w edukację przyrodniczo - leśną, jak również dla tych, z którymi spotykamy się od wielu lat. Udział w nich nie wymagał żadnych

przygotowań - po prostu trzeba w nich uczestniczyć. Czwarty, trudny, prowadzony w języku angielskim wymagał wielu godzin nauki, ale jak co roku, dostarczył wiele satysfakcji.

Drugi pakiet projektu to lokalne obchody Dni Przyjaciół Lasu, gdzie uczestnikom
i organizatorom pozostawiliśmy pełną inicjatywę, ufając wiedzy i doświadczeniu naszych sympatyków. W miarę naszych możliwości dostarczyliśmy materiały edukacyjne i włączyliśmy się bezpośrednio w te uroczystości. Finałem tych wszystkich akcji było WIELKIE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU - laureatów i ich rodziców, nauczycieli, leśników, profesorów akademickich i patronów, dzieci, młodzieży szkolnej i studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.

Do organizacji Dni Przyjaciół Lasu 2015 włączyły się trzy Wydziały Leśne polskich wyższych uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie realizacji projektu Towarzystwo Przyjaciół Lasu współpracowało z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Środowiska, Lasami Państwowymi, Parkami Narodowymi i przede wszystkim ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. Do współpracy zaprosiliśmy także inne organizacje pozarządowe.

Towarzystwo Przyjaciół Lasu wysoko ocenia współpracę z nadleśnictwami Lasami Państwowymi w realizacji tego projektu. Lasy Państwowe będąc jedną z największych firm w Polsce, od lat sąc naturalnym partnerem Towarzystwa Przyjaciół Lasu w realizacji edukacyjnych programów przyrodniczo - leśnych. W szczególności dziękujemy za udział przedstawicieli Lasów Państwowych w lokalnych uroczystościach na terenie gmin i szkół, udział w Wielkim Spotkaniu Przyjaciół Lasu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz za pomoc w organizacji krajowego etapu konkursu YPEF (Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy).

Zaprosilismy media do udziału w akcji Dni Przyjaciół Lasu 2015. Cztery ogólnopolskie konkursy edukacyjne rozpoczęły się w styczniu 2015 roku, obchody lokalne planowane w dniach 20 - 25 kwietnia 2015 roku trwały od kwietnia do czerwca, zaś Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu odbyło się 23 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zapr0silismy media do udziału w lokalnych obchodach oraz w Wielkim Spotkaniu Przyjaciół Lasu Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dni Przyjaciół Lasu 2015 był p. prof. dr hab. Tomasz Borecki. Pełna informacja znajduje się na stronach www.przyjacielelasu.org.pl, oraz www.ypef.eu/poland.

 

Szkoły i przedszkola

 

W Polsce istnieje 45011 szkół i placówek oświatowych (stan na 10.09.2014 r.).

W tym:

- Szkoły podstawowe - 13558

- Gimnazja - 7474

- Zespoły szkół i placówek oświatowych - 7049

- Przedszkola, Punkty przedszkolne, Zespoły wychowania przedszkolnego - 7491

- Licea ogólnokształcące, profilowane, plastyczne, uzupełniające - 2724

- Technika i Technika uzupełniające - 2134

- Zasadnicze szkoły zawodowe - 1927

- Inne - 2654


Rodzaje placówek edukacyjnych w Polsce

Image
Image

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika to główni adresaci naszej akcji. W okresie jej trwania członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lasu oraz leśnicy Lasów Państwowych wzięli udział w licznych spotkaniach na terenie placówek edukacyjnych w pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub pracy, zachęcając dzieci, młodzież i nauczycieli do udziału w konkursach i opisując przyrodę pobliskich lasów i pracę leśników. Takie działania stanowiły znakomite wsparcie kampanii internetowej prowadzonej przez organizatorów Dni Przyjaciół Lasu.

 

Koncepcja i harmonogram

Image

 

Listopad, Grudzień 2014

Prace przygotowawcze:

- Opracowano i przyjęto koncepcję projektu

- Przygotowano i wysłano do około 45 tysięcy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych zaproszenia do udziału w konkursach i obchodach Dni Przyjaciół Lasu.

- Opracowano elektroniczny formularz zgłoszeniowy

- Nagrane zostały krótkie filmy edukacyjne

- Przygotowano komunikacyjną platformę internetową

- Wystąpiono do Kancelarii Prezydenta RP o patronat nad Dniami Przyjaciół Lasu.

- Rozmowy z Lasami Państwowymi.

- Rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

- Stworzono nową stronę internetową www.przyjacielelasu.org.pl

- Umieszczono informacje o Dniach Przyjaciół Lasu na stronach internetowych www.przyjacielelasu.org.pl i www.ypef.eu/poland oraz na Facebooku.

- Opracowane zostały regulaminy konkursowe

  • Styczeń 2015

- Rejestracja zgłoszeń zainteresowanych szkół, przedszkoli i placówek szkolno-wychowawczych do udziału w konkursach i obchodach Dni Przyjaciół Lasu.

- Tworzenie baz danych uczestników

- Rozesłanie dalszych informacji konkursowych

- Umieszczanie bieżących informacji na stronach internetowych i Facebooku

- Koordynacja przygotowań do lokalnych obchodów

- Opracowanie programu Wielkiego Spotkania Przyjaciół Lasu

  • Luty 2015

- Wysłanie do nadleśnictw informacji o uczestnikach z prośbą o pomoc w organizacji i udział w obchodach.

  • Luty, Marzec, Kwiecień 2015

- Koordynacja projektu przez Zarząd Główny TPL

- Obsługa i koordynacja konkursów przez koordynatorów

  • Kwiecień - Czerwiec 2015

- Obchody Dni Przyjaciół Lasu na terenie gmin i szkół.

- WIELKIE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU, laureatów i ich rodziców, nauczycieli, leśników, profesorów akademickich, dzieci, młodzieży szkolnej i studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Patronat

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem Dni Przyjaciół Lasu 2015 i skierował list do uczestników i organizatorów obchodów, życząc wielu sukcesów uczestnikom konkursów i innych przedsięwzięć związanych z obchodami Dni Przyjaciół Lasu oraz wspaniałych wrażeń na Wielkim Spotkaniu Przyjaciół Lasu.

Termin

XII Walne Zgromadzenie TPL w dniu 4 czerwca 2014 r. ustanowiło Dzień Przyjaciół Lasu wyznaczając jego datę w trzecią sobotę maja. Podczas spotkania TPL w Rybakach w październiku 2014 r. postanowiono, uwzględniając sugestie nauczycieli, rozszerzyć formułę obchodów w 2015 roku na kilka dni. Ostatecznie mając na uwadze termin Święta Lasu postanowiono zorganizować obchody w dniach:

20 kwietnia (poniedziałek) - 25 kwietnia (sobota) 2015 r.

W praktyce obchody Dni Przyjaciół Lasu trwały w szkołach i placówkach oświatowych od kwietnia do czerwca 2015 roku. Konkursy stanowiące integralną część obchodów rozpoczęły się w styczniu 2015 r. W kwietniu nastąpiło rozstrzygnięcie większości konkursów (za wyjątkiem etapu krajowego YPEF, którego finał krajowy odbył się w maj) .

Komunikacja

Konkurs obsługiwany był przez trzy strony internetowe www.przyjacielelasu.org.pl, www.tpl.org.pl oraz www.ypef.eu/poland. Stworzony został system komunikacji uczestników z organizatorami. Adresy mailowe i telefony do biura i koordynatorów znajdowały na http://przyjacielelasu.org.pl/kontakt.

Konkursy

Konkurs rysunkowy Bajkowy Las

Skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. W pracy konkursowej dziecko przedstawiało swoje wyobrażenie bajkowego lasu, jakie zna ze swoich ulubionych bajek i opowieści. W treści pracy można było umieścić elementy bajki np. postać ulubionego bohatera.

Pracę konkursowe można było wykonywać za pomocą dowolnej dwuwymiarowej techniki plastycznej (rysowanie, malowanie itp.), na wybranym materiale (papier, karton, płótno, itp.). Prace należało wykonać w FORMACIE A4.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel - koordynator wyłaniał (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyłał na adres:

Biuro Konkursowe TPL
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 0/121
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Bajkowy Las”

Oznaczało to że nauczyciel - koordynator przesyłał tylko jedną pracę z danej placówki.

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana byłaj przez Komisję Konkursową.

Do konkursu zgłosiły się 1734 placówki deklarując udział ok. 54 tysięcy dzieci!

 

Konkurs rysunkowy Drzewa Naszych Lasów

Skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prace konkursowe na temat „Drzewa Naszych Lasów” należało wykonać w formie plakatu („gazetki”). Praca powinna była przedstawiać wybrany gatunek drzewa występującego na terenie Polski oraz przynajmniej jeden jego charakterystyczny szczegół (taki jak: owoce, liście, szyszki, nasiona). Pracę plastyczną można było wykonać na dowolnym materiale (papier, karton, płótno, itp.).
Prace należało wykonać w FORMACIE A4.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, Nauczyciel - Koordynator wyłaniła
(w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyłał na adres:

Biuro Konkursowe TPL
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 0/121
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Drzewa Naszych Lasów”

Oznaczało to, że nauczyciel - koordynator przesyła tylko jedną pracę z danej placówki.

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową.

Do konkursu zgłosiło się 1185 placówek deklarując udział ok. 40 tysięcy dzieci!

 

Konkurs multimedialny Przyjaciel Lasu

Skierowany był do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów.

Na konkurs można było zgłaszać prace o tematach:

a) „Kto jest przyjacielem lasu” - uczniowie klas IV - VI Szkół Podstawowych prezentowali kto - w ich ocenie - jest przyjacielem lasu i dlaczego.

b) „Lasy w mojej okolicy” - uczniowie Szkół Gimnazjalnych prezentowali najciekawsze oraz najbardziej wartościowe - w ich ocenie - tereny leśne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania uczestnika.
Pracę należało przedstawić w formie prezentacji multimedialnej - maksymalnie 10 slajdów. Maksymalny rozmiar pracy to 5 MB.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach - szkolnym i ogólnopolskim. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel - koordynator wyłaniał (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesyłał na adres e-mail: konkurs@przyjacielelasu.org.pl.

Oznaczało to że nauczyciel - koordynator przesyła do nas tylko jedną pracę z danej placówki

Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową.

Do konkursu zgłosiło się 1146 placówek deklarując udział 21 tysięcy dzieci!

 

Konkurs YPEF - etap krajowy w Polsce

Krajowy etap konkursu YPEF, V edycja odbył się zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Komisji YPEF oraz regulaminem Krajowej Komisji YPEF w Polsce.

Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będący w wieku od 13 do 20 lat (decydujące znaczenie ma wiek w jakim byli uczniowie na początku roku szkolnego 2014/2015). Zespół liczyły trzy osoby - wszyscy członkowie zespołu umieli posługiwać się językiem angielskim.

Językiem oficjalnym etapu krajowego oraz etapu europejskiegobył język angielski. Oznacza to, że również w Polsce konkurs odbył się w języku angielskim zarówno eliminacje 26 marca jak i finał krajowy 21 maja 2015 roku.

Uczestnicy przygotowali się do konkursu zapoznając się z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na http://ypef.eu/files/ypef4/YPEF_Educational_material_2014.pdf. Eliminacje krajowe polegały na rozwiązaniu testu, wspólnie przez cały zespół. Trzeba było odpowiedzieć na 50 pytań w języku angielskim, do każdego były dołączone cztery odpowiedzi. Należy zaznaczyć tylko jedną prawidłową odpowiedź. Na teście 20 pytań dotyczyło tematyki lasów i leśnictwa Europy oraz 30 pytań z zakresu wiedzy na temat lasów i leśnictwa poszczególnych krajów europejskich.
Eliminacje odbyły się 26 marca 2015 r., w godzinach 11:00 - 12:30 (test trwał 90 minut), w szkołach YPEF, tj. szkołach wybranych przez Krajową Komisję YPEF.
W tych szkołach pisały test także zespoły z kilku sąsiednich szkół. W finale krajowym uczestniczyło 35 zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w eliminacjach. Finał Krajowy odbył się w dniu 21 maja 2015 r. w godz. 12:00 - 13:30 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Główną nagrodą było t uczestnictwo w Europejskim Finale Konkursu YPEF w Busteni w Rumunii we wrześniu 2015 r.

Do konkursu zgłosiło się 288 placówek deklarując udział 1150 trzyosobowych zespołów!

 

Konkurs YPEF - finał europejski w Rumunii

W finale europejskim uczniowie konkurowali w zespołach międzynarodowych,
co oznacza, że uczestnicy zostali podczas finału podzieleni w taki sposób, aby w składzie każdej trzy osobowej grupy znajdowały się osoby różnych narodowości.

Europejski finał konkursu składał się z trzech etapów:

· Podczas pierwszego etapu uczestnicy rozwiązali, składający się z co najmniej 40 pytań, test wielokrotnego wyboru.

· W drugim etapie uczestników czekały zadania na świeżym powietrzu. Do pokonania była leśna trasa na której napotkali kilka różnych zadań praktycznych związanych z leśnictwem.

· Trzeci etap polegał na przygotowaniu plakatu na zadany temat związany
z tematyką leśną oraz przedstawieniu go w formie ok. 15 minutowej prezentacji.
Na przygotowanie plakatu i prezentacji uczestnicy mieli co najmniej 6 godzin, jednak drużyny mogły kontynuować przygotowania w czasie wolnym. Każda drużyna miała do dyspozycji komputer oraz materiały do zadanego tematu. Tematy zadań zostały przygotowane przez Krajową Komisję YPEF kraju organizującego finał.

 

Zwycięzcą V edycji Europejskiego Konkursu YPEF została drużyna, składająca się z reprezentanta Polski, Rumunii i Ukrainy.

 

 

INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ

Integracja przez edukację- te słowa najlepiej oddają ideę konkursu YPEF, zgodną z ideą
i priorytetami Unii Europejskiej. Mówimy przecież o pogłębieniu wiedzy ekologicznej - co od lat stanowi stały punkt programów unijnych. Mówimy także o integracji - filarze istnienia Unii.
Młodzież w krajach europejskich posiada dobre wykształcenie ekologiczne, jednak wiedza
o przyrodzie europejskiej zazwyczaj ogranicza się do wiedzy o przyrodzie własnego kraju. Młody mieszkaniec kraju na południu Europy zazwyczaj niewiele wie o lasach Finlandii, zaś młody Polak o przyrodzie i gatunkach chronionych na Cyprze. Chcemy to zmienić - chcemy przybliżyć młodym ludziom poczucie, że przyroda europejska z jej różnorodnością biologiczną to jedna całość - nasze wspólne dobro. Chcemy to zrobić w jak najbardziej atrakcyjnej formie - spotykając ze sobą młodzież krajów europejskich, i przyczyniając się nie tylko do pogłębienia wśród młodych ludzi wiedzy o lasach i leśnictwie europejskim, ale także wzajemnego poznania siebie. Zaś wszystko to na tle pięknej europejskiej przyrody i europejskich lasów.

 

Obchody lokalne

Planowane były w dniach 20 -25 kwietnia, w praktyce trwały od kwietnia do czerwca 2015 roku. Były połączone z wręczeniem nagród i dyplomów najlepszym uczestnikom konkursów, sadzeniem pamiątkowych drzew i spotkaniem z leśnikami i przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Do lokalnych obchodów zgłosiło się 1600 placówek, deklarując udział 184 tysięcy dzieci i młodzieży!

 

Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu

WIELKIE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU 2015 odbyło się w dniu 23 kwietnia 2015 roku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i techników leśnych, przedszkolaki i emeryci, studenci, nauczyciele i leśnicy, profesorowie i wykładowcy wyższych uczeni - przyjaciele lasu przybyli w czwartek 23 kwietnia do Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przybywających witała kapela zespołu Promni. Na zewnątrz rozstawiły swoje stoiska Leśne Kompleksy Promocyjne Lasów Państwowych: LKP Lasy Mazurskie, LKP Sudety Zachodnie, LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie, LKP Lasy Warszawski, a także Lasy Miejskie Warszawa. Swoje wydawnictwa prezentowała oficyna wydawnicza Oikos „Brać Łowiecka” i „Las Polski”.

Spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu p. prof. dr hab. Tomasz Borecki. Następnie zebrani wysłuchali nagranego przesłania Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego. Po oficjalnych wystąpieniach przybyłych gości odbyła się ceremonia wręczania nagród laureatom konkursów Bajkowy Las (przedszkola), Drzewa naszych Lasów (klasy I-III szkół podstawowych) Kto Jest Przyjacielem Lasu (klasy IV-VI szkół podstawowych), Lasy w mojej Okolicy (gimnazja) oraz eliminacji krajowych Międzynarodowego konkursu YPEF Young People in EuropeanForests- Młodzież w Lasach Europy. Wręczono dwa medale „Zasłużony Przyjaciel Lasu” . Otrzymali je p. Anna Bartoszewicz I p. Zdzisław Siewiera. Specjalne podziękowania za działania edukacyjne w ramach Dni Przyjaciół Lasu 2015 skierowano także do p. Karoliny Gizińskiej i p. Grzegorza Jechny z Koła TPL „Sosna” w Wyszkowie Część artystyczną rozpoczęły występy wspaniałych zespołów dzieci z Przedszkola nr 55. im. "Polskich Podróżników", Niepublicznego Przedszkola SGGW, Prywatnego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, a następnie z Przedszkola Miejskiego nr 4 "Leśna Kraina" w Sokołowie Podlaskim, ze Szkoły Podstawowej nr 220 w Warszawie oraz z Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Brwinowie. Następnie wystąpiły znakomite grupy artystyczne: Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON, Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI, Chór Akademicki SGGW i Chór Przyjacielski Leśno - Nauczycielski z Wyszkowa. Na zewnątrz uczestnicy z zainteresowaniem zwiedzali stoiska LKP-ów biorąc udział w grach i zadaniach edukacyjnych. Wielką sympatię dzieci i młodzieży zyskały pieski myśliwskie, sokoły i sowa Albin, która kilka dni wcześniej prezentowała się w I programie TVP. Spotkanie relacjonowali dziennikarze, między innymi TVN 24 i Programu Czwartego Polskiego Radia.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy obchody Dni Przyjaciół lasu i raz pierwszy spotkaliśmy się w tak licznym gronie - w spotkaniu uczestniczyło około 800 osób. W Dniach Przyjaciół Lasu2015 wzięło udział około trzy tysiące placówek oświatowych. Liczba uczestników ogólnopolskich konkursów to ponad120 tysiące, natomiast uczestników lokalnych obchodów to ponad180 tysięcy dzieci i młodzieży! Jest nas bardzo wielu - ludzi różnego wieku i różnych zawodów, którzy kochają las i którym dobro polskich lasów i leśnictwa leży na sercu.

 

Wakacyjny konkurs „Lato w Lesie”

Konkurs podzielony był na 2 kategorie:

Konkurs rysunkowy - skierowany do dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do przedszkoli oraz klas I - III szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu wykonali prace rysunkowe na temat swojej wakacyjnej przygody związanej z lasem (np. wycieczka do lasu podczas pobytu na koloniach, obozie czy wczasach z rodzicami, wizyta na ścieżce edukacyjnej, pobyt na leśnym biwaku itp.)

Konkurs fotograficzny - skierowany do dzieci i młodzieży, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klas IV - VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu wykonali w trakcje wakacji fotografie związane z przygodą w lesie, starając się wyeksponować piękno leśnej przyrody (dopuszczalne są również zdjęcia lasu w okresie letnim obrazujące jego walory i piękno).

Spośród prac konkursowych (jednej kategorii), wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel - koordynator wyłonił (w ramach szkolnego etapu konkursu) jedną, którą przesłał za pomocą formularza zgłoszeniowego. Następnie, w ramach ogólnopolskiego etapu konkursu, prace oceniane były przez Komisję Konkursową „Lato w Lesie”

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.