Strona główna

Rok 2013

Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Lasu

w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2013 r.


1.  Prace organizacyjne

W dniu 28 maja 2013 r.  w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie odbyło się XI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL za 2012 r. oraz sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2012 r.  Dokonano zmian w Statucie, usuwając zapisy o  oddziałach TPL. Wcześniej zgodnie z zaleceniami  poprzedniego Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny rozwiązał istniejące oddziały TPL: Zachodniopomorski, Wielkopolski, Opolski i Warmińsko – Mazurski w związku z brakiem jakiejkolwiek ich działalności w okresie swojego istnienia.  Dopuszczono  możliwość podejmowania uchwał przez Zarząd Główny także z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Dokonano zmian w Instrukcji Finansowej, wprowadzając zasadę, że Zarząd Główny może, po uprzednim uzgodnieniu, refundować częściowo lub całkowicie  koszty działalności kół związane z edukacja leśną do wysokości zapłaconych rocznych składek członkowskich Koła oraz dotacji uzyskanych z inicjatywy Koła. W trakcie dyskusji omówione zostały założenia oraz działania dotyczące programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej „Nasze Lasy” na lata 2013 – 2015.

 

2.  Koła TPL – zmiany w  2013 roku

W roku 2013 Zarząd Główny powołał następujące Koła Terenowe TPL:  Koło TPL Kalinowa Łąka w Warszawie, Koło TPL przy Nadleśnictwie Damnica, Koło TPL  w Miechowie oraz Koła Szkolne TPL: Koło Szkolne TPL w Łobzie, Koło Szkolne TPL  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Knurowcu, Koło Szkolne TPL przy Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym, Koła Szkolne TPL nr I ( lider p. Bernadeta Andrzejewska) i nr II (lider p. Danuta Zawadzka) przy Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie, Koło Szkolne TPL przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, VII Liceum Ogólnokształcącym  w Gdańsku, Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej w  Bukwaldzie, Koło Szkolne TPL przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, Koło Szkolne TPL przy Szkole Podstawowej  nr. 1 w Miechowie, Koło Szkolne TPL „Gwizdek” przy Zespole Szkół w Gwizdałach.

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu rozwiązał z dniem 7 lutego 2013 roku następujące koła TPL: Koło TPL Czarnkowsko – Trzcianeckie, Koło TPL Leśne Echo w Dębnie, Koło TPL Przy Nadleśnictwie Międzyrzec, Koło TPL Puszcza Iłżecka w Iłży, Koło TPL Sekwoja w Mieszkowicach, Koło TPL w Kędzierzynie Koźlu i, Koło TPL w Lubinie

 

W oparciu o uchwałę Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dn. 13.062013 dokonał likwidacji Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Walne Zgromadzenie Oddziału Mazowieckiego TPL na posiedzeniu w dniu 13 października 2012 r. nie zdołało wybrać nowych władz Oddziału.

 


3.  III edycja konkursu YPEF

W dniu 6 listopada 2012 r.. Międzynarodowa Komisja YPEF na posiedzeniu w Wiedniu ogłosiła III edycję  Międzynarodowego Konkursu YPEF i zatwierdziła jego regulamin. Przygotowany został  zmodyfikowany (aktualizacja i redukcja danych liczbowych) materiał edukacyjny w formie BOOKLET PDF III.  W dniu 27 listopada 2012 r. Krajowa Komisja YPEF Polska ustaliła zasady i harmonogram konkursu w Polsce oraz zatwierdziła regulamin etapu krajowego YPEF III PL. Istotna zmiana dotyczyła  języka etapu krajowego w Polsce: eliminacje - po polsku, finał krajowy - po angielsku. Krajowy etap konkursu (eliminacje) odbył się w dniu  12.04.2013 r. w 208 szkołach YPEF na terenie całego kraju. Etap krajowy w Polsce odbył się  pod patronatem dyrektora generalnego LP p. Adama Wasiaka  i prezesa TPL prof. Tomasza Boreckiego. Patroni konkursu skierowali do uczestników konkursu przesłania w formie nagrań wideo, wysoko oceniając konkurs, jego cele i zaangażowanie uczestników i organizatorów. W eliminacjach uczestniczyło 1730 zespołów z 365 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Dnia 21. maja 2013 r. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbył się finał krajowego etapu w Polsce III edycji  Międzynarodowego Konkursu „Młodzież w lasach Europy - Young People in European Forests” 2012/2013.W finale wzięło udział 37 zespołów, które uzyskały najwyższą ilość punktów w eliminacjach krajowych. Zwycięzcami finału krajowego z wynikiem 47 punktów  zostali uczniowie: Kasia Franiczek, Filip Taratuta, Kamil Przybyła wraz z nauczycielem Januszem Pociechą z II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w ZSO Nr 2 w Raciborzu i oni reprezentowali Polskę w Finale Europejskim.

W dniach 25-26 września 2013 r. w Parku Narodowym Peneda-Gerês, w Portugalii odbył się europejski finał III edycji konkursu YPEF. W finale wzięły udział zespoły z Austrii, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii i Węgier. Zwyciężył zespół z Węgier, drugie miejsce zdobył zespół z Grecji, zaś trzecie zespół z Polski. Konkurs finałowy składał się z testu oraz prezentacji „Challenges for forest menagment in your country” (Wyzwania przed leśnictwem twojego kraju).

Podsumowanie trzeciej edycji  konkursu YPEF wskazało, wzorem lat ubiegłych,  na znaczącą pozycję polskich uczestników w tym projekcie. W polskim etapie uczestniczyła największa ilość zespołów, polscy organizatorzy kierowali pracami  Międzynarodowej Komisji YPEF. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, przedstawicielom Lasów Państwowych i członkom TPL uczestniczącym w pracach Szkolnych Komisji Konkursowych i Krajowej Komisji YPEF podczas eliminacji i finału krajowego w Polsce. O  szerokim poparciu dla inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Lasu najlepiej świadczy udział w organizacji konkursu 571 pedagogów, z 365 szkół i 208 leśników ze 191 jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

 

4.  Inne  konkursy ogólnokrajowe

Początek roku 2013 to udział polskich dzieci ( uczniowie w wieku 6-10 lat) w europejskim konkursie rysunku „Let’s go painting!” Polska nazwa konkursu brzmiała „Czym dla mnie jest las”. Towarzystwo Przyjaciół Lasu promowało konkurs w Polsce. Na konkurs wpłynęło z 23 krajów europejskich ponad 9 tysięcy prac, z czego najwięcej z Polski. Konkurs wygrał 8-letni Jakub Roszak z Polski, który 24 maja odebrał w Brukseli nagrodę z rąk Komisarza UE ds. Rolnictwa p. Daclana Ciolosa.

Odbyły się trzy edycje  mini konkursu fotograficznego  YPEF dla dzieci i młodzieży, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Były to konkursy: „Las w zimie”, „Wiosna w Lesie” i „Leśna Jesień” Przyznano tytuły „Leśnego Fotografa roku 2013”. Konkursy cieszyły się dużym powodzeniem. Dla przykładu: na konkurs zimowy wpłynęło ponad 600 prac. Tytuł „Leśnego Fotografa roku 2013” otrzymali: 1. W kategorii uczniów starszych - Tomasz Borukało;  2. W kategorii uczniów młodszych - Roksana Maciąga.

Wysoko ocenił prace nadesłane na minikonkursy fotograficzne YPEF Europejski Instytut Leśny. Sześć wybranych fotografii posłużyło do zilustrowania wiodących zagadnień na odbywającej się w dniach 8 - 9 października w Wiedniu pan-europejskiej konferencji „Kryteria i wskaźniki dla zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie”. Współorganizatorami konferencji byli: UNECE/FAO, FOREST EUROPE Liaison Unit Madrid, Fiński Instytut Badawczy (METLA) i niemieckie Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa I Ochrony Konsumenta (BMELV). Zdjęcia Honoraty Grędy, Martyny Jurczak, Michaliny Baran, Anny Żyły, Adama Bernackiego i Adama Gąsiora zilustrowały  w formie kartek najważniejsze kryteria, stanowiące przedmiot konferencji.

Kontynuowany był prowadzony w języku angielskim konkurs „Forest Quiz” Roztrzygnięto trzecią edycję  przygotowaną przez  Egle Mankeviciene   z Litwy. Wyemitowane zostały kolejne pytania: pytanie nr 4 przygotowane przez Andreę Avilę z  Portugalii, pytanie nr 5  przygotowane przez dr Michała Orzechowskiego z SGGW i pytanie nr 6 przygotowane przez Kristi Teppo z Estonii. Obsługę konkursu i ocenę prac prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Lasu – jurorem był prof. Albert Dudek.

Nie odbyła się niestety kolejna edycja konkursu „Czysty Las”. Przyczyną była odmowa sfinansowania organizacji konkursu przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

 

5.  Program edukacyjny „Nasze Lasy” 

Program edukacyjny „Nasze Lasy” dla dzieci i młodzieży szkolnej na lata 2013 – 2015 po raz pierwszy został zaprezentowany na spotkaniu opłatkowym Towarzystwa Przyjaciół Lasu w dniu 18 grudnia 2012 r. Znacznie szerzej był omawiany na seminarium z okazji X- lecia TPL w dniu 5 kwietnia 2013 r.  oraz XI Walnym Zgromadzeniu TPL w dniu 28 maja 2013 r.

Naturalnym środowiskiem systematycznego nauczania o lasach i leśnictwie powinna być szkoła i podstawa programowa nauczania polskiej młodzieży. Nie ma takiej możliwości, przynajmniej w najbliższych latach. Program TPL przewiduje realizację tego zadania w formie zajęć pozalekcyjnych (nauczania nieformalnego - non-formal learning), prowadzonego poprzez Koła Szkolne TPL. Wyrażamy nadzieję, że wraz z nowelizacją stosownych aktów prawnych (ustawa o lasach, ustawy edukacyjne) edukacja leśna znajdzie należne miejsce w programie i strukturach nauczania. Nie można także całego ciężaru edukacji leśnej zostawiać na ramionach leśników Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Wkład Lasów Państwowych w leśną edukację jest imponujący – a przecież żaden akt prawny nie nakłada na tę instytucję takiego obowiązku. Zarówno Lasy Państwowe jak i Parki Narodowe pełnią raczej funkcję gospodarzy, przekazujących wiedzę o lasach i leśnictwie odwiedzającym ich gościom.

Program edukacji leśnej powinien być atrakcyjny dla uczestników. Najbardziej atrakcyjną formą są konkursy, w szczególności prowadzone w sposób cykliczny. Również współpraca i rywalizacja z młodzieżą z innych krajów czyni program znacznie bardziej atrakcyjny dla młodzieży. Integracja pry zez edukację - to hasło jest motorem działań TPL na arenie Unii Europejskiej. Konkursy europejskie i ogólnopolskie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu w 2013 roku przedstawione zostały w rozdziałach 3 i 4 niniejszego sprawozdania. Konkursy lokalne organizowane przez Koła Terenowe TPL omówione zostaną w następnym rozdziale.

W roku 2013 podjęto także  prace nad przygotowaniem dwóch nowych ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Są to:

 • Konkurs rysunkowy „Nasz piękny, kolorowy las” przeznaczony dla dzieci do lat 11.
 • Konkurs multimedialny „Zimowy świat” przeznaczony dla uczniów powyżej 11 roku życia.

Konkursy zostały ogłoszone w styczniu 2014 r.

 

Dwa podstawowe problemy związane z przedstawionym powyżej programem edukacyjnym to:

 • Zapewnienie właściwych materiałów edukacyjnych w formie książkowej oraz w formie bookletów do pobrania ze strony www.tpl.org.pl .
 • Zapewnienie jak największej ilość działań w terenie (zadania do wykonania w lesie) – w części dotyczącej lasów i leśnictwa w Polsce. Działania powinny być systematyczne.

Dzięki ofiarności sponsorów, przede wszystkim nadleśnictw możliwe było zakupienie książek edukacyjnych i ich darmowy kolportaż. Książki zostały przesłane do:

 • Kół Szkolnych TPL
 • Szkół rekomendowanych przez nadleśnictwa Lasów Państwowych
 • Zainteresowanych edukatorów leśnych w nadleśnictwach
 • Zainteresowanych Kół Terenowych TPL

Łącznie w 2013 r.  rozesłano ok. 1700  podręczników do 43  adresatów (głównie do nadleśnictw, które następnie przekazały książki do zarekomendowanych szkół). Akcja trwa w dalszym ciągu. Znacznie większym problem okazało się przygotowanie edukacyjnych materiałów internetowych. Zaktualizowane zostały materiały YPEF i zgromadzono środki na opracowanie bookletów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jednak nie dokonano wyboru autorów tych opracowań. Sprawa ta będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

 

W działaniach terenowych, Towarzystwo Przyjaciół Lasu jak zwykle może liczyć na pomoc nadleśnictw i edukatorów leśnych. Nie rozwiązuje to jednak problemu wyjazdu uczniów z dużych aglomeracji miejskich.

Trwały działania mające na celu zainteresowanie nauczycieli zakładaniem Kół Szkolnych TPL. Na początku 2013 r. odbyły się dwa spotkania z nauczycielami szkół warszawskich.

Podjęte zostały rozmowy z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat porozumień  w sprawie współpracy w  realizacji programu edukacyjnego „Nasze Lasy”. Rozmowy z Ministerstwem Środowiska doprowadziły do uzgodnienia wspólnej deklaracji, jednak z przyczyn organizacyjnych nie została ona podpisana.  Prowadzone były rozmowy z Dyrekcja Generalną Lasów Państwowych na temat współpracy w  programie edukacyjnym „Nasze lasy”. W piśmie z dnia  21.10.2013 r.  dyrektor generalny LP zaproponował współpracę i pomoc finansową w dwóch tematach: organizacji  IV edycji  konkursu YPEF w Polsce oraz organizacji ogólnopolskiej konferencji nauczycieli i  edukatorów leśnych, przeznaczając na te cele 115.000- zł. Niestety, w związku z dodatkowymi obciążeniami finansowymi  Lasów Państwowych, jakie się pojawiły na początku 2014 r. kwota ta została zredukowana do 25.000- zł, zaś konferencja  została odwołana.

W końcu 2013 r. istniało 15 Kół Szkolnych TPL. Zarząd Główny liczy na pomoc Kół Terenowych  w akcji tworzenia nowych kół szkolnych i ich udziału w programie „Nasze Lasy”.

 

6.    Działalność kół TPL

Bogactwo i różnorodność działań kół TPL potwierdza potrzebę istnienia stowarzyszenia ludzi różnych zawodów i różnego wieku, którym bliskie są sprawy lasu i leśnictwa. Niniejsza informacja oparta jest na sprawozdaniach z działalności kół nadsyłanych przez ich zarządy i liderów  oraz na wiadomościach  umieszczanych na stronie internetowej Towarzystwa. Szczególną aktywność w 2013 roku wykazały  koła terenowe: Koło TPL „Las Kudypski”, Koło TPL „Dąb”, Koło TPL „Sosna” w Wyszkowie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem, Koło TPL „Powiśle” w Kwidzyniu oraz nowe  Koło TPL „Kalinowa Łąka” gromadzące grono pedagogów wielce zasłużonych dla edukacji przyrodniczo – leśnej. Wiele uznania zyskuje działalność kół szkolnych, w szczególności kół przy szkole Podstawowej nr. 150 w Warszawie oraz koła w Rzekuniu.

 

Koło TPL „Las Kudypski   

W czerwcu 2007 r. utworzono pierwsze na Warmii i Mazurach Koło "Las Kudypski". Członkowie Koła to mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Są to ludzie w różnym wieku,  głównie ludzie starsi, różnych zawodów z bogatym doświadczeniem życiowym. W  działalności społecznej członkowie Koła uczestniczyli np. :

 • W ochronie cennych przyrodniczo terenów przy realizacji inwestycji głównie drogowych np: przebudowa dróg Nr 16  i obwodnicy Olsztyna.
 • Kilkakrotnie wnioskowali do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" z pozytywnym skutkiem.
 • Prezentowali  stanowiska lasów w  lokalnych mediach w sytuacjach konfliktowych prostując nieprzychylne opinie o leśnictwie i leśnikach. 
 • Czynnie   włączali  się do urządzania i bieżącego utrzymania Leśnego Arboretum w Kudypach, jedynego w Polsce północno-wschodniej Ogrodu Botanicznego. W 2013 r. Leśne Arboretum w Kudypach zostało laureatem konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny Warmii i Mazur 2013r”. Jest w tym niemały udział Koła.
 • Koło zostało laureatem krajowego konkursu  organizowanego przez Klub Gaja „Czarodziejskie Drzewo”.
 • Jest współorganizatorem konkursów " Czysty Las" i YPEF (Młodzież w Lasach Europy). Zorganizowało wspólnie z Kołem szkolnym TPL w Bukwałdzie powiatowy konkurs ”Las bliżej nas”. Jest współorganizatorem wielu imprez organizowanych wspólnie z leśnikami i innymi organizacjami  np.: 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, "Dni drzewa" ,"Wrota Warmii", "Dni otwarte lasu",  "Święto Polskiej Niezapominajki" itd.
 • Założyło i sprawuje  opiekę nad Kołem młodzieżowym przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie.

·         Członkowie Koła systematycznie poszerzają swoją wiedzę o lesie, leśnictwie i działalności leśników:

·         na  comiesięcznych szkoleniach w sali konferencyjnej RDLP w Olsztynie na tzw. "wtorkach ekologicznych" (bierze w nich udział nawet 100 uczestników nie tylko członków TPL. Wykładowcami są naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wybitni specjaliści leśnicy i przyrodnicy, ciekawi ludzie kochający las i przyrodę. 

 • na szkoleniach terenowych. Są to wyjazdy: do Nadleśnictw RDLP w Olsztynie. W 2013 do Bartoszyc i Nowych Ramuk, Kampinoskiego Parku Narodowego  i Nadleśnictwa Dąbrowy w RDLP Toruń oraz  Nadleśnictw Gdańsk i Augustów.   
 • Członkowie prowadzą zajęcia o tematyce przyrodniczej na Uniwersytecie III-go wieku, w szkołach,  spotkaniach z ludnością. Biorą  też udział w konferencjach naukowych z referatami  np. na: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, oraz w Fundacji Wspomagania Wsi.

Cotygodniowe piesze wędrówki członków koła po lasach są formą monitoringu lasów pod kątem zapobiegania zaśmiecania, dewastacji lasów, kradzieży drewna, zapobieganiu powstawania pożarów, zwalczaniu kłusownictwa.

Również bawimy się, zwiedzamy.  Organizujemy spotkania integracyjne w lesie, bale: „przebierańców” i „Andrzejkowy”. Więcej na naszej stronie internetowej www.tpl.org.pl/kudypy .  Opr. Witold Szumarski, prezes Koła, ,Olsztyn 26.04.2014 r.

 

Koło Terenowe „Kalinowa Ląka” 

Koło zrzesza trzynastu nauczycieli pracujących w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w Warszawie. Szkoła mieści się nieopodal lasu bemowskiego, stanowiącego otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego. Szkoła posiada "Zielony Certyfikat" I i II stopnia nadawany placówkom przyjaznym środowisku oraz tytuł "Lidera zrównoważonego rozwoju."

W maju 2013 r. świętowaliśmy dziesiąty jubileuszowy ekoturniej. Leśna zabawa co roku odbywa się na trasie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej "Śladami łosia". Biorą w niej udział wszystkie szkoły podstawowe na Bemowie. W ten sposób promujemy ścieżkę oraz poszerzamy wśród uczniów wiedzę o ekosystemie lasu.

Nasi uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez TPL, zwłaszcza corocznie liczna grupa młodzieży gimnazjalnej uczestniczy w międzynarodowym konkursie "Młodzież w lasach Europy" Członkowie koła są zaangażowani  w organizację tego konkursu.

Na terenie naszej placówki działa szkolne koło TPL.

Szkolne koło liczy 12 uczniów, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny tygodniowo . Został opracowany autorski program  zajęć przyrodniczo- edukacyjnych o tematyce leśnej.(w załączniku).

W bieżącym roku szkolnym na zajęciach omawiano następujące tematy :

1. ,, Drzewo smutne i drzewo wesołe”- plakaty pokazujące wpływ różnych czynników na rozwój drzewa.

2. Czym jest las?

-różne drzewa, różne lasy,

-windą przez las, czyli piętrowość roślin w lesie,

-jak chronić las.

3. Co daje nam las?

-rozpoznawanie  pospolitych gatunków drzew i krzewów.

-poznajemy gatunki grzybów,

-mikoryza i jej znaczenie,

-mieszkańcy lasu i różne sposoby zdobywania pokarmu.

4. Przygotowywanie się do konkursów wynikających z oferty TPL.

Opr. Olga Kaniewska, Warszawa, 28.04.2014 r.

 

Szkolne Koło TPL w Rzekuniu 

Program SK TPL przeznaczony jest dla uczniów klas I, II, III, chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody - wiedzy o lesie. Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na zajęciach ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem  ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność uczniów i ich twórcze myślenie. Zajęcia mają  na celu rozwijanie umiejętności związanych z obserwowaniem i opisywaniem zjawisk, rozumowaniem   wykorzystywaniem wiedzy w praktyce. Uczą współdziałania w grupie, kształtują właściwe postawy  i charakter młodego człowieka.

 Szkolna działalność Koła TPL stanowi bardzo dobrą formę pracy pozalekcyjnej. Umożliwia szeroką realizację celów i pełni jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. W poznawaniu zagadnień ochrony środowiska wskazana jest samodzielna praca ucznia przez realizację ćwiczeń,  w których podejmuje on różne działania, np.: przeprowadza obserwacje, eksperymenty, pomiary, projektuje prace społecznie-użyteczne w najbliższym otoczeniu.

Na zajęcia, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, które odbywają się we wtorki i środy, uczęszcza 50 uczniów. W okresie od 10.09.2012 r. do 20.06.2013 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia w wymiarze 16 godzin. Systematycznie prowadzony jest monitoring zajęć w postaci dziennika zajęć, listy obecności, ankiet ewaluacyjnych badających poziom zadowolenia.

Realizując treści programu uczeń miał okazję poznać różne metody pracy i możliwości badań przyrodniczych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Uczestniczenie w zajęciach winno nauczyć go krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań a także odpowiedzialności w pracy przez poznawanie problemów ochrony lasu oraz ukształtować właściwe postawy wobec środowiska i rozwinąć świadomość ekologiczną (pomóc żyć w zgodzie z naturą).

Podczas realizacji programu stosowałam przede wszystkim metody aktywizujące, z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz warunków organizacyjnych i czasowych. Metody aktywizujące prowadzą do samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, korzystnie kształtują współpracę w grupie, rozwijają kreatywność uczniów.

 

Celem SK TPL było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania lasem i ekologią poprzez:

-          zapoznanie uczniów z metodami badawczymi,

-          zapoznanie się z pracą metodą projektu,

-          pogłębienie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i zdrowotnej,

-          rozwijanie umiejętności eksperymentowania,

-          zainteresowanie literaturą popularnonaukową,

-          popularyzacja wiedzy ekologicznej i zdrowotnej na terenie szkoły i poza nią,

-          rozwijanie umiejętności rozwiązywania trudnych zadań ekologicznych i zdrowotnych,

-          przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach przyrodniczo – ekologicznych.

 

Formy pracy SK TPL
- Opieka nad obiektami zasługującymi na ochronę lub chronionymi np. drzewami związanymi z tradycją lub historią danego terenu, zielenią przyszkolną.

- Sadzenie drzew utrwalających wydarzenia związane z życiem szkoły.
- Opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole, upiększanie szkoły.
- Gromadzenie karmy dla zwierząt na zimę.
- Przygotowywanie gazetek ściennych, wystaw (plakatów, rysunków uczniowskich), apeli, pogadanek.
- Przygotowywanie spotkań: filmów, prezentacji przyrodniczych i dyskusje na ich temat, wieczorków     poezji i piosenek przyrodniczych, imprez artystycznych o tematyce przyrodniczej.

- Zorganizowanie spotkania z działaczami ochrony środowiska (leśnikami, myśliwymi).
- Organizowanie wycieczek do najbliższego rezerwatu Olsy Płoszycie – ścieżka dydaktyczna,  zwiedzanie wystaw i ekspozycji przyrodniczych,
- Organizowanie konkursów szkolnych, międzyszkolnych o tematyce związanej z ochroną środowiska.
- Prowadzenie kroniki koła.
- Uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych członków.
- Wykonywanie karmników dla ptaków.
- Opracowanie sprawozdań z pracy koła.
- Patronowanie Akcji Sprzątanie Świata, Ratujmy kasztanowce, Dzień Drzewa, Dokarmianie ptaków zimą, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska.
- Popularyzacja czasopism naukowo-przyrodniczych wśród młodzieży.

Program zajęć dostosowany był do wyposażenia pracowni, wdrażał uczniów do systematycznej pracy, rozwijał w nich umiejętność wykonywania doświadczeń i sporządzania notatek - rysunków odzwierciedlających tok pracy.

W ramach przybliżenia wiedzy o lesie i ekologii do życia codziennego bardzo pożyteczną formą były filmy i prezentacje multimedialne, które w sposób ciekawy przedstawiały wiele problemów. Wykorzystując wiadomości uczniów  z informatyki (grupa starsza), uczniowie przygotowywali ciekawe referaty, tworzyli zagadki, gry przyrodniczo - ekologiczne, krzyżówki. Uczniowie chętnie współpracowali z nauczycielem prowadzącym w ramach przygotowywania różnych szkolnych wystaw prac uczniowskich.
Zainteresowania lasem i świadomość ekologiczną dzieci podnosiły w szkole angażując się w różnego rodzaju programy i akcje ekologiczne na skalę krajową i międzynarodową. W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy następujące programy i akcje:

 

1. SPRZĄTANIE ŚWIATA

2.DZIEŃ DRZEWA

3. „RATUJMY KASZTANOWCE” poprzez:

Ø  propagując ideę szacunku oraz odpowiedzialności za drzewa;

Ø   popularyzując wiedzę na temat ochrony kasztanowców;

Ø   nawiązując współpracę z lokalnymi ośrodkami decyzyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę przyrody;

4. CZYM JEST DLA MNIE LAS? - program międzynarodowy, dla klas I-III był to konkurs plastyczny.

5. DZIEŃ ZIEMI

6. DZIEŃ LASU

 

Podczas realizacji programów i akcji wdrożyliśmy szereg działań i nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi instytucjami i władzami lokalnymi.

Udało się nam zrealizować następujące działania:

- akcja „Sprzątanie Świata”,

- Światowy Dzień Zwierząt. Zbiórka ,,darów” dla psów ze schroniska w Kruszewie.

- Dzień Drzewa, wprowadziliśmy zwyczaj sadzenia drzewka przez pierwsze klasy, posadziliśmy drzewka i krzewy wokół szkoły.

- Zbiórka karmy dla zwierząt na zimę (kasztany, żołędzie).

- Wykonanie zdjęć do albumu ,,Drzewa naszej Małej Ojczyzny

- Wycieczka na ścieżkę dydaktyczną OLCHA – klasy I.

 - Aby las przeżył nas! Nie czyńmy z lasów wysypiska śmieci! Dlaczego należy chronić lasy? 

- Patrole rodzinne – plener fotograficzny – CO NAS CIESZYJ? CO NAS BOLIL?!

- Dni Lasu (1-7.VI) – jesteśmy organizatorami konkursu gminnego - I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS   

  PRZYRODNICZY„LAS – BLIŻEJ NAS”, przedstawienie „ Wiosna w lesie”. 

- „Nie palcie skowronków” - straty w środowisku, które wywołuje wypalanie łąk i pól przez człowieka.

- Wykonanie zielników liści drzew - ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków - propagujemy wiedzę dotyczącą walorów przyrodniczych miejsca, w którym żyjemy;

- „Pory roku w obiektywie aparatu fotograficznego” aby, kształcić w dzieciach umiejętność obserwacji lokalnej przyrody i środowiska, w którym żyją ogłosiłam szkolny konkurs fotograficzny /czas trwania od listopada do połowy maja/ na najciekawsze zdjęcie przyrody lub obiektów przyrodniczych w ich naturalnym środowisku wykonane w dowolnej porze roku / jesień, zima, wiosna/. Najciekawsze prace zostały wystawione na szkolnym korytarzu w ramach obchodów Dni Ziemi.

- Przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy pod hasłem „ Życie lasu”

- szkolny konkurs plastyczny-  znaki ekologiczne. Wszyscy uczniowie klas I - IV wykonali  

   swoje projekty spośród, których wybraliśmy najlepsze prace. 

- ekologiczna ozdoba świąteczna,

- gazetki tematyczne,

- konkurs na zabawkę wykonaną z odpadów „Zabawka za zabawkę”,

- dokarmianie ptactwa zimą - zbudowaliśmy i ustawiliśmy karmniki dla ptaków,

- Wykonanie albumów zwierząt chronionych i ich tropów.

- zlokalizowaliśmy dzikie wysypiska na terenie gminy,

- wzięliśmy udział w konkursie plastycznym „PRZYRODA WARMII I MAZUR”(6latki)

- pielęgnowaliśmy zieleń w szkole i wokół szkoły.

 

Podsumowując, chcieliśmy powiedzieć, iż prze te dziesięć miesięcy z pewnością jesteśmy na dobrej drodze, aby zostać prawdziwymi liderami w swojej okolicy. Dzięki licznym warsztatom, szkoleniom oraz akcjom lepiej poznaliśmy pracę koła oraz liderów. Jesteśmy gotowi na to, aby podjąć się pracy na rzecz edukacji ekologicznej w swoich domach, szkołach oraz okolicy, w której mieszkamy. Poszerzyliśmy swoja wiedzę na temat bioróżnorodności naszych terenów oraz sposobów na lepsze ich gospodarowanie w przyszłości. Wiemy jakie wartościowe organizmy kryją się na pobliskiej łące oraz w okolicznym lesie. Dzięki temu jesteśmy świadomi w jaki sposób oddziałujemy na środowisko i jak możemy ograniczyć naszą negatywną działalność już od najwcześniejszych lat. Cieszymy się, że jest nas coraz więcej  kole. Na rok szkolny 2013/2014 zaplanowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć.

Opr. Lider SK TPL w Rzekuniu, Ewa Borkowska, 30.04.2014

 

7.  X-lecie Towarzystwa Przyjaciół Lasu

W dniu 5 kwietnia 2013 r.  odbyło się seminarium „Edukacja leśna w Polsce – osiągnięcia i zadania”  związane z dziesięcioleciem  Towarzystwa Przyjaciół  Lasu, na którym niezależnie od omówienia zagadnień edukacji leśnej w Polsce  dokonano oceny dotychczasowej działalności Towarzystwa w tym zakresie oraz przedstawiono plany na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli : Senator RP – p. Stanisław Gorczyca, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – p. Tadeusz Sławecki, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – p. Adam Wasiak, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska – p. Nina Dobrzyńska, Dziekan Wydziału Leśnego SGGW – p. prof. dr hab. Henryk Żybura, profesorowie, członkowie Komitetu Założycielskiego TPL w 2003 r., przedstawiciele Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw współpracujących z Towarzystwem Przyjaciół Lasu, dyrektorzy i nauczyciele  szkół  szczególnie  aktywnych w dziedzinie edukacji przyrodniczo – leśnej, edukatorzy leśni, członkowie Zarządu Głównego TPL oraz przedstawiciele kół Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przyznał Towarzystwu Przyjaciół Lasu "Kordelas leśnika" za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej. Zasłużeni działacze TPL zostali wyróżnieni odznaką honorową  "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej", przyznaną przez Ministra Środowiska. Towarzystwo Przyjaciół Lasu przyznało medale "Zasłużony Przyjaciel Lasu" oraz dyplomy pedagogom, działaczom Towarzystwa i zasłużonym leśnikom.

 

 
Wyróżniono także:
- Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
- Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach
- Gminny Ośrodek Kultury w Damnicy
- Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im F.D. Kniaźnina w Puławach,
- Koło TPL "Dolina Małej Panwi"

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:
– "Działalność edukacyjna Towarzystwa Przyjaciół Lasu" – Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec, TPL.
– "Kampania promocyjna "Lasy Państwowe. Zapraszamy" – Mariusz Turczyk, DGLP.
– "Edukacja leśna w Lasach Państwowych" – Jacek Zadura, DGLP.
– "Przepisy prawne dotyczące leśnej edukacji - przegląd i propozycje"- Przemysław Ćwiek, TPL.
– "Edukacja leśna w szkołach powiatu miechowskiego" – Małgorzata Borycka, Krystyna Jedynak, SP w Antolce; Bogusława Juzaszek, N-ctwo Miechów; Krystyna Kunzig,
 SP 2 w Miechowie.

– "Program edukacyjny Nasze Lasy w latach 2013-2015" – Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec, Stanisław Biernacki, Tomasz Witczak, TPL.
– "Eko Turniej - 10 lat bemowskiego konkursu wiedzy o lesie" – Grażyna Żółtowska, Olga Kaniewska, ZS nr 46 w Warszawie.
– "Kształtowanie wiedzy młodzieży europejskiej o lasach i przyrodzie" – wyniki konkursów YPEF" - Albert Dudek, Andrzej Kawalec, TPL.

8.    Lista wyróżnionych osób z  okazji X-lecia TPL 

Lista wyróżnionych przez Ministra Środowiska odznaką honorową "Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej":
- prof. dr hab. Tomasz Borecki, prezes TPL
- Andrzej Kawalec, wiceprezes TPL
- Przemysław Ćwiek, członek ZG TPL
- dr hab. Albert Dudek, prof. SGGW, przewodniczący GKR TPLLista wyróżnionych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu:

Medale "Zasłużony Przyjaciel Lasu" za szczególne dokonania w szerzeniu wiedzy o lesie i leśnictwie oraz promocji polskich lasów:
- Jan Karetko, dyrektor RDLP w Olsztynie
- Waldemar Żmijewski, emerytowany nadleśniczy w  Nadleśnictwie Wyszków
- Witold Szumarski, wiceprezes Koła TPL "Las Kudypski"
- Małgorzata Borycka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Antolce
- Krystyna Jedynak, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Antolce

Dyplomy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz szerzeniu wiedzy o lasach i leśnictwie:
- Justyna Ciecióra, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie
- Jolanta Stanicka, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie
- Hanna Powicka, nauczyciel w Zespole Szkół w Piaskach
- Maria Dygulska, nauczyciel w Gminnym Ośrodku Kultury w Damnicy
- Halina Pytlak, nauczyciel w Liceum Nr 2 w Puławach
- Katarzyna Górecka, nauczyciel w Liceum Nr 2 w Puławach
- Krystyna Kunzig, nauczyciel w Szkole Podstawowej NR 1 w Miechowie
- Anna Bartoszewicz, edukator leśny w RDLP w Olsztynie


Dyplom za aktywną działalność na rzecz promocji Towarzystwa Przyjaciół Lasu oraz szerzenia wiedzy o lasach i leśnictwie
- Jerzy Korzeniewski - prezes Koła TPL "Las Kudypski"
- Tadeusz Partyka – prezes Koła TPL w Szczecinku

Towarzystwo gratuluje wszystkim wyróżnionym i dziękuje za  aktywne działania na rzecz edukacji przyrodniczo- leśnej i promocji idei zapisanych w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. 

 

             

 

                 Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

 

 

 

  

 

 

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.