Strona główna

Rok 2003

Protokół z dn. 2.04.03


 W dniu 02 kwietnia 2003 r. w Warszawie na zebraniu założycielskim zostało powołane do życia

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LASUZebrani zatwierdzili następujący porządek obrad:

   1. Otwarcie zebrania.

   2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

   3. Przyjęcie porządku obrad.

   4. Dyskusja nad programem, celami działania i statutem Towarzystwa.

   5. Podjęcie uchwał o założeniu Towarzystwa i przyjęciu statutu.

   6. Wybór Komitetu Założycielskiego.

   7. Wolne wnioski.

   8. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Zebranie poprowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki. Zebrani przeprowadzili dyskusję na temat programu, celów działania oraz Statutu Towarzystwa prezentując wartości jakie stanowią lasy oraz omawiając ich rolę w życiu człowieka. Nawiązując do idei jakie przyświecały pomysłodawcom oraz mając na uwadze użytkowe, ekonomiczne i społeczne funkcje lasu wskazano na cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Następnie p. Kawalec omówił projekt Statutu, zwracając uwagę na strukturę Stowarzyszenia i jego statutowe cele. Statut wraz z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

Po zakończeniu tej części obrad przystąpiono do zgłaszanie kandydatur na członków Komitetu Założycielskiego. Zgłoszono następujące kandydatury:

- pana gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzeja Ameljańczyka (Rektora Wojskowej Akademii Technicznej_

- pana prof. dr hab. Tomasza Boreckiego (Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego)

- pana dr inż. Janusza Dawidziuka ( Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych)

- pan dr Andrzeja Kassenberga ( Prezesa Instytutu na Rzecz Ekorozwoju)

- pana mgr inż. Andrzeja Kawalca ( Prezesa firmy Codimex Sp. z o.o.)

- pana prof. dr hab. inż. Stanisława Mańkowskiego ( Rektora Politechniki Warszawskiej)

- pana prof. dr hab. Kazimierza Rykowskiego ( Kierownika Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Badawczym Leśnictwa)

- pana dr inż. Wojciecha Skarżyńskiego ( Dyrektora Administracyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego)

- pana prof. dr hab. Andrzeja Szujeckiego ( Doradcę Ministra Środowiska)

- panią prof. dr hab. Ewę Symonides ( Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska )

- pana nadbryg. prof. dr hab. Jerzego Wolanina ( Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

- pana prof. Ryszarda Zimaka ( Rektora Akademii Muzycznej)

które zostały zatwierdzone jednogłośnie

Następnie podjęto jednogłośnie cztery uchwały:

- uchwałę nr 1 powołującą do życia Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Lasu

- uchwałę nr 2 zatwierdzającą Statut Towarzystwa Przyjaciół Lasu,

- uchwałę nr 3 o powołaniu Komitetu Założycielskiego,

- uchwałę nr 4 o udzieleniu Komitetowi Założycielskiemu pełnomocnictwa do załatwienia wszelkich formalności związanych z dokonaniem rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na tym zebranie zakończono.
Protokół z dn. 03.09.03

W dniu 03 września 2003 w Warszawie odbyło się I Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Zebrani zatwierdzili następujący porządek obrad:

   1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podjęcie stosownych uchwał.

   4. Dyskusja i przyjęcie deklaracji programowej.

   5. Sprawy organizacyjne.

   6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Na Przewodniczącego Zarządu Głównego została zgłoszona tylko jedna kandydatura prof. dr hab. inż. Tomasza Boreckiego. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie 26 głosami za

Następnie zebrani przystąpili do wyboru pozostałych członków zarządu. Ustalono, iż na I Walnym Zgromadzeniu zostanie wybranych poza Prezesem 8 członków Zarządu.

Zgłoszono kandydatury p. Andrzeja Kawalca, Marcina Zwierzyńskiego, Jerzego Wolanina, Stanisłąwa Makowskiego, Ryszarda Zimaka, Władysława Skarżyskiego, Wojciecha Wolcendorfa oraz Stanisława Żelichowskiego.

Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie 26 głosami za.

Do Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone kandydatury p. Janusza Kamieńskiego, Kamieńskiego. Andrzeja Rosińskiegi i p. Romana Kubiaka.

Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie 29 głosami za.

Wyczerpując pkt. 4 porządku obrad zebrani wybrali skład Głównego Sądu Koleżeńskiego w skład którego weszli p. Jacek Kuśmierczyk, p. Miłosława Hyży i p. Jerzy Więsik. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie 29 głosami za.

Przystępując do dyskusji nad deklaracją programową zebrani ustalili, iż poza wypowiedziami na zebraniu prześlą oni swoje uwagi i propozycję na adres Stowarzyszenia. Ustalono ostateczny termin przesyłania materiałów na dzień 03 października 2003 r.

W dyskusji głos zabrali:

p. Stefan Arbatowski, który w krótkim przemówieniu wyraził uznanie dla pomysłu powołania Towarzystwa oraz podkreślał znaczenie pracy na rzecz ochrony lasów.

p. Stanisław Żelichowski, który zaproponował stworzenie zespołu, który prowadził by na szeroką skalę kampanię edukacyjną uświadamiającą znaczenie lasów tak dla gospodarki jak i dla ludności oraz dążył do stworzenia obywatelskiego zaplecze zdolnego powstrzymać zapędy osób chcących zaszkodzić polskim lasom.

p. Janusz Zaleski, który zwrócił uwagę na potrzebę ochrony lasów, przede wszystkim przed ich zaśmiecaniem.

p. Andrzej Zalewski, który przedstawił genezę i osiągnięcia zapoczątkowanego przez siebie ruch na rzecz święta niezapominajki.- ruchu mającego na celu promowanie polskiej tradycji i polskiej przyrody, prosząc jednocześnie by Stowarzyszenie objęło działania ruchu swoim patronatem. Zebrani wyrazili swoją aprobatę dla tego pomysłu.

p. Jacek Kuśmierczyk, zaproponował by planowana na 2003 rok konferencja dotycząca polskich lasów w Unii Europejskiej zmienić na konferencję o lasach w Unii Europejskiej.

W związku z nawiązaniem przez p. Kuśmierczyka do proponowanego w materiałach na zebranie planu działania Stowarzyszenia w latach 2003-2004 Przewodniczący zebrania przystąpił do jego omówienia. Zwrócił on w szczególności uwagę, iż koła Stowarzyszenia powinny być tworzone przy szkołach i przyciągać ja najwięcej młodzieży. Zaznaczył też, iż dużą waga zostanie przywiązana do walki o czysty las oraz poprosił przedstawicieli prasy o pomoc w propagowaniu celów Stowarzyszenia.

Następnie głos zabrał p. Andrzej Kawalec informując zebranych o pierwszych sygnałach dotyczących zainteresowania przystąpieniem do Stowarzyszenia na obszarze Polski.

P. Grzegorz Lenart zwrócił uwagę, że w przyszłym roku przypada 80 rocznica powołania do życia Lasów Państwowych co można dodatkowo wykorzystać w kampaniach medialnych. Zwrócił też uwagę na fakt iż w opinii publicznej LP cieszą bardzo dużym zaufaniem społecznym oraz uważane są za dobro narodowe.

W ramach spraw organizacyjnych zebrani ustalili, iż składka członkowska będzie miała charakter dobrowolny.

Na tym zebranie zakończono

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.