Strona główna

Rok 2010

Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Lasu

w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r.

 

1. Prace organizacyjne

W dniu 9 czerwca 2010 r. w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL za 2009 r. oraz sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2009 r. Dyskusja programowa dotyczyła edukacji leśnej oraz problematyki lasów prywatnych w Polsce. W związku z rezygnacją Ireneusza Kiryka i Witolda Szumarskiego z funkcji członków Zarządu Głównego nowymi członkami Zarządu Głównego zostali wybrani Robert Tomusiak i Marcin Zwierzyński. W dniu 18 czerwca 2010 r. Zarząd Główny podjął uchwałę o wyborze Marcina Zwierzyńskiego na funkcję Skarbnika TPL.

W 2010 r. Zarząd Główny uruchomił nową, zmodyfikowaną wersję strony www.tpl.org.pl. 

2. Konkurs „Czysty Las”

W dniu 22 lutego 2010 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy PGL Lasy Państwowe i Towarzystwem Przyjaciół Lasu w sprawie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Czysty Las” w roku szkolnym 2009/2010, a w dniu 24 lutego 2010 r. szczegółowe porozumienie pomiędzy Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i TPL w sprawie realizacji tego konkursu. W wyniku tych porozumień został ogłoszony VI Ogólnopolski Konkurs „Czysty Las”, pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Cel konkursu to poprawa czystości polskich lasów, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz edukacja ekologiczna młodzieży. VI edycja konkursu odbyła się w czterech kategoriach: „Leśna Edukacja Dzieci”, „Leśna Edukacja Młodzieży”, „Leśny Patrol” i „Las w Sztuce”. Prace konkursowe w kategorii „Leśnej Edukacji” dotyczyły działań propagujących wiedzę o lesie i właściwe zachowania w lesie, kształtujących wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody, przy czym „Leśna Edukacja Dzieci” była przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych, a „Leśna Edukacja Młodzieży” dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Działania w zakresie „Leśnej Edukacji” są corocznie ukierunkowywane ustalonymi w regulaminie konkursu priorytetami tematycznymi. W VI edycji „Czystego Lasu” priorytetami były następujące zagadnienia: obszary leśne w europejskiej sieci Natura 2000, rośliny i zwierzęta chronione w lesie oraz ochrona przyrody przez leśników. Kategoria konkursowa „Leśny Patrol” była przeznaczona dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Dotyczyła działań mających na celu poprawę czystości lasów, w szczególności poprzez monitoring oraz sporządzanie raportów o stanie czystości lasu, a także udział w akcjach sprzątania lasu. Kategoria konkursowa „Las w Sztuce” objęła takie formy artystyczne, jak poezja, grafika, malarstwo, fotografia o tematyce leśnej i była adresowana do placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich typów.

Zarząd Główny powołał zespół ds. organizacji konkursu, w składzie: Maciej Białecki, Maria Kawalec, Andrzej Kawalec, Andrzej Rosiński, Mieczysław Siemakowicz i Marcin Zwierzyński. W ramach promocji konkursu wydano specjalną ulotkę informacyjną, dystrybuowaną w nadleśnictwach i w szkołach.

Ocena prac konkursowych odbywała się w trzech etapach. Pod koniec czerwca dyrektorzy placówek oświatowych przekazali sprawozdania z wykonanych prac do nadleśnictw, z którymi placówki współpracowały podczas konkursu. Nadleśniczowie opiniowali sprawozdania i przekazywali je do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Na drugim etapie sprawozdania były oceniane przez regionalne komisje konkursowe, które wyłoniły finalistów konkursu. W skład komisji regionalnych weszli przedstawiciele dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, kuratora oświaty oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Ocenę sprawozdań uczestników finału przeprowadziła centralna komisja konkursowa. W jej skład weszli: Zofia Piber (przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej), Laura Koba (przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka), Grzegorz Pawłowski i Jacek Zadura (przedstawiciele Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych), Ewa Siwiec (przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych) oraz przedstawiciele TPL: Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec i Maciej Białecki. Kryteriami oceny prac były czas trwania i systematyczność prowadzonych działań, liczba uczniów biorących udział (w stosunku do wielkości placówki), pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych, organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody, zgodność z priorytetami tematycznymi oraz - w kategorii „Las w Sztuce” - walory artystyczne.

Na VI edycję konkursu wpłynęło 1324 zgłoszenia, w tym 469 zgłoszeń w kategorii „Leśna Edukacja Dzieci”,133 zgłoszeń w kategorii „Leśna Edukacja Młodzieży”,111. zgłoszenia w kategorii „Leśny Patrol” i 611 zgłoszeń w kategorii „Las w Sztuce”. Regionalne komisje konkursowe zakwalifikowały do finału konkursu 66 prac w kategorii „Leśna Edukacja Dzieci”, 30 prac w kategorii „Leśna Edukacja Młodzieży”, 31 prac w kategorii „Leśny Patrol” oraz 93 prace w kategorii „Las w Sztuce”.

W kategorii „Leśna Edukacja Dzieci” I nagrodę o wartości 10 000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie, dwie II nagrody o wartości 3 500 zł otrzymały ex aequo Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinkach, a dwie IV nagrody o wartości 1 500 zł otrzymały ex aequo Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie. W kategorii „Leśna Edukacja Młodzieży” I nagrodę o wartości 10 000 zł otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich, II nagrodę o wartości 5 000 zł otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu, III nagrodę o wartości 3 000 zł otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, a IV nagrodę o wartości 2 000 zł otrzymało Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie. W kategorii Leśny Patrol” I nagrodę o wartości 10 000 zł otrzymała Świetlica Wiejska „Dziupla” w Borzymiu, II nagrodę o wartości 5 000 zł otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy, III nagrodę o wartości 3 000 zł otrzymało Publiczne Gimnazjum w Życzynie, a IV nagrodę o wartości 2 000 zł otrzymało Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem. W kategorii Las w Sztuce” I nagrodę o wartości 10 000 zł otrzymał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy, II nagrodę o wartości 5 000 zł otrzymał Zespół Szkół nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni, a dwie III nagrody o wartości 2 500 zł otrzymały ex aequo Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Sielinku i Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Nagrodę specjalną otrzymał Kamil Hinc, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach, za wykonany przez siebie film animowany. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w dniu 28 października 2010 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalne dyplomy otrzymali nauczyciele zajmujący się zwycięskimi grupami uczniów i nadleśniczowie opiekujący się w trakcie konkursu  zwycięzcami.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Czysty Las” została włączona do programu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie „Czyste lasy na Mazowszu”.

3. Young People in European Forests YPEF 2010/2011

Przez cały rok trwały przygotowania do organizacji międzynarodowego konkursu YPEF - Young People in European Forests”, którego pierwsza edycja planowana była na rok szkolny 2010/2011. Celem konkursu jest promocja bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

W dniu 24 marca 2010 r. odbyła się na Wydziale Leśnym SGGW robocza konferencja Międzynarodowego Komitetu YPEF. Wzięli w niej udział przedstawiciele czterech krajów: Hiszpanii - Fernando Molina Martinez (prezes Konfederacji Organizacji Właścicieli Leśnych w Hiszpanii COSE), Węgier - József Pethő (prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Leśników OEE), Pál Kovácsevics (również z OEE) i László Hoczek (współorganizator węgierskiego konkursu „Kitaibel Pál”), Ukrainy - Anatolij Gietmanczuk (przewodniczący wołyńskiego oddziału Stowarzyszenia Leśników Ukrainy, reprezentujący również Komitet Lasów Państwowych Ukrainy) i Polski - Maciej Białecki, Andrzej Kawalec i Robert Tomusiak (TPL).

W dniu 26 maja 2010 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW spotkanie Międzynarodowego Komitetu YPEF. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pięciu krajów: Hiszpanii - Fernando Molina Martinez, Węgier - József Pethő, Pál Kovácsevics i László Hoczek, Ukrainy - Anatolij Gietmanczuk, Czech - Stanislav Janský (wiceprezes Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Miejskich i Prywatnych SVOL) i Polski - Adam Pogorzelski (naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych), Jacek Zadura (z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych) oraz Maciej Białecki i Andrzej Kawalec (TPL). Na spotkanie komitetu przybyli również przedstawiciele dyrekcji regionalnych LP, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Wydziału Leśnego SGGW. Komitet uchwalił pierwszą wersję regulaminu konkursu YPEF 2010/2011 oraz wybrał organ wykonawczy Komitetu - Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF w składzie: Andrzej Kawalec - przewodniczący, Fernando Molina Martinez - wiceprzewodniczący, Anatolij Gietmanczuk - wiceprzewodniczący, László Hoczek - wiceprzewodniczący, i Maciej Białecki - sekretarz.

W dniu 24 listopada 2010 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW spotkanie Międzynarodowej Komisji Konkursowej YPEF. W spotkaniu wzięli udział László Hoczek, Pál Kovácsevics i József Pethő (Węgry), Stanislav Janský (Czechy), Thomas Baschny (Austria, Verband Österreichischer Förster, przewodniczący FCN-Subgroup Forest Related Environmental Education), Kamil Szpakowski i Jolanta Stankiewicz (PGL Lasy Państwowe), Andrzej Kawalec, Maciej Białecki, Robert Tomusiak i Stanisław Biernacki (TPL) oraz Jerzy Dobrucki (Oficyna Wydawnicza FOREST). Na spotkaniu Thomas Baschny został wybrany wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Konkursowej oraz uchwalono drugą wersję regulaminu konkursu YPEF 2010/2011.

W 2010 r. Zarząd Główny uruchomił i rozpoczął rozbudowywanie portalu www.ypef.eu mającego stać się podstawą organizacji konkursu YPEF. W portalu znalazły się materiały edukacyjne dotyczące lasów i leśnictwa w Europie.

6. Pozostała działalność

Towarzystwo Przyjaciół Lasu wzięło udział w debacie publicznej na temat propozycji Ministerstwa Finansów dotyczącej włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Zarząd Główny TPL podjął stanowisko, krytyczne wobec tego projektu. Przedstawiciele TPL wzięli udział w poświeconym temu tematowi spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w dniu 21 września 2010 r. oraz w konferencji stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich w dniu 21 października w Auli Kryształowej SGGW. Członkowie TPL zaangażowali się też w akcję zbierania podpisów przeciwko projektowi.

Zarząd Główny zainicjował rozmowy w sprawie powołania Krajowego Związku Zrzeszeń Leśnych i przystąpienia tej organizacji do Confederation of European Forest Owners.

Towarzystwo Przyjaciół Lasu wzięło udział w obchodach Dnia Ziemi 25 kwietnia 2010 r. na Polach Mokotowskich w Warszawie. Na stoisku TPL rozdawano ulotki informacyjne VI edycji konkursu „Czysty Las”.

Robert Tomusiak jako przedstawiciel TPL uczestniczył w V Europejskim Kongresie Forest Pedagogigs w Lahti w dniach 21-22 października 2010 r.

 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.