Strona główna

Rok 2007

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego TPL za 2007 r.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Lasu
w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2007 r.

1. Prace organizacyjne

W pierwszej połowie 2007 r., w związku z planowanym Walnym Zgromadzeniem, Zarząd Główny przeprowadził weryfikację członków i kół TPL. Powstały wtedy nowe koła: Koło TPL w Świdniku, Koło TPL w Kościerzynie, Koło TPL w Szczecinku, Koło TPL w Celestynowie, Koło TPL w Kudypach, Koło TPL przy nadleśnictwie Międzyrzec i (ponownie, po reorganizacji) Koło TPL w Warszawie. Utworzono też tzw. Koło Organizacyjne, zapewniające członkom TPL nie należącym do żadnego koła realizację ich statutowych praw wyborczych. Przed Walnym Zgromadzeniem Zarząd rozwiązał koła: Koło TPL Lasy Bogdanieckie w Bogdańcu, Koło TPL Nad Regą w Resku, Koło TPL Puszcza Bukowa w Gryfinie, Koło TPL Puszcza Goleniowska w Goleniowie, Koło TPL Puszcza Notecka w Międzychodzie i Koło TPL przy SGGW. Kolejne koło w 2007 roku powstało już po Walnym Zgromadzeniu, Koło TPL Maskulińskie.

W dniu 21 lutego 2007 r. Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu Oddziałów: Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego i Opolskiego, a w dniu 27 lutego - o powołaniu Oddziału Mazowieckiego. Do końca 2007 r. odbyło się tylko inauguracyjne zebranie wyborcze Oddziału Opolskiego (w dniu 17 grudnia 2007 r.).

W dniu 26 czerwca 2007 r. w Warszawie odbyło się V Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Było to pierwsze Walne Zgromadzenie TPL drugiej kadencji. Frekwencja delegatów przekroczyła 80 procent. Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdań władz pierwszej kadencji Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Prezesem Towarzystwa na drugą kadencję został wybrany prof. dr hab. Tomasz Borecki. Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto niewielkie zmiany w statucie Towarzystwa oraz uchwałę programową "Nasze plany", której projekt przygotował zespół powstały w dniu 21 kwietnia 2007 r. na konferencji "Leśna edukacja - stan i perspektywy" w Jedlni Letnisko.

Zarząd Główny ukonstytuował się na pierwszym zebraniu w dniu 12 lipca 2007 r. w następujący sposób:

prof. dr hab. Tomasz Borecki - Prezes

mgr inż. Andrzej Kawalec - Wiceprezes

mgr inż. Wojciech Fonder - Sekretarz

mgr inż. Krzysztof Przyborski - Skarbnik

dr inż. Maciej Białecki - Członek Zarządu

mgr Przemysław Ćwiek - Członek Zarządu

mgr inż. Sławomir Fiedukowicz - Członek Zarządu

mgr inż. Bożena Katarzyna Kawecka - Członek Zarządu

inż. Ireneusz Kiryk - Członek Zarządu

mgr inż. Witold Szumarski - Członek Zarządu

mgr inż. Robert Wielkowski - Członek Zarządu.

Po Walnym Zgromadzeniu ukonstytuowały się również pozostałe władze centralne Towarzystwa, Główna Komisja Rewizyjna:

dr Janusz Kamiński - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Andrzej Rosiński - Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej

mgr Tadeusz Baran - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

i Główny Sąd Koleżeński:

mgr Miłosława Hyży - Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego

mgr Małgorzata Kołodziejczyk - Wiceprzewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego

dr inż. Władysław Kusiak - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2. Konkurs "Czysty Las"

W dniu 16 lutego 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy PGL Lasy Państwowe i Towarzystwem Przyjaciół Lasu w sprawie konkursu "Czysty Las", a w dniu 21 lutego zostało zawarte szczegółowe porozumienie pomiędzy Centrum Informacyjnym LP (działającym w imieniu PGL LP) i TPL w sprawie realizacji konkursu "Czysty Las", w wyniku których został ogłoszony III ogólnopolski konkurs "Czysty Las". Konkurs odbywa się pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Trzecia edycja obejmowała rok szkolny 2006/2007. Celem konkursu jest poprawa czystości polskich lasów, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz edukacja ekologiczna młodzieży.

Tak jak w latach ubiegłych, do konkursu mogły przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół średnich o profilu zawodowym, przy czym formalnego zgłoszenia dokonywał dyrektor szkoły. Regulamin przewidywał dwie kategorie konkursowe: "Sprzątanie Lasu" - systematyczne akcje zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stała opieka nad wybranym terenem leśnym, polegająca na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu, realizowane nieodpłatnie, oraz "Leśna Edukacja" - działalność propagująca właściwe zachowania w lesie oraz kształtująca wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody. Nowością były priorytety tematyczne w kategorii Leśna Edukacja. W III edycji wprowadzono jako priorytety zagadnienia: "Las i woda" oraz "Las a zmiany klimatu".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z przebiegu uczestnictwa, które były potwierdzone przez nadleśniczego nadleśnictwa, na terenie którego odbywały się prace. Sprawozdanie z wykonanych prac były przekazywane do 30 czerwca 2007 r. do nadleśnictw, z którymi współpracowały szkoły podczas konkursu. Nadleśnictwa przekazywały sprawozdania do dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, w których powołane przez dyrektora regionalne komisje konkursowe oceniały prace. Następnie zakwalifikowane do finału sprawozdania były przekazywane do sekretariatu Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Ich ocenę przeprowadziła centralna komisja konkursowa w składzie: Tomasz Borecki (TPL, przewodniczący), Maciej Białecki (TPL), Wojciech Fonder (Dyrekcja Generalna LP), Marek Jaworowski (Dyrekcja Generalna LP), Andrzej Kawalec (TPL), Ewa Siwiec (Centrum Informacyjne LP), Marta Szczypek (Fundacja "Nasza Ziemia") i Marzenna Zaleska (Kuratorium Oświaty w Warszawie).

Na III edycję konkursu wpłynęło 1097 zgłoszeń, w tym 598 zgłoszeń w kategorii "Leśna Edukacja" i 490 zgłoszeń w kategorii "Sprzątanie Lasu". Statystyka według województw przedstawiała się następująco:

Województwo

Kategoria
"Sprzątanie Lasu"

Kategoria
"Leśna Edukacja"

Zgłoszenia
bez podanej kategorii

dolnośląskie

34

45

1

kujawsko-pomorskie

18

14

-

lubelskie

32

31

-

lubuskie

39

47

3

łódzkie

11

13

-

małopolskie

21

30

-

mazowieckie

65

68

-

opolskie

11

16

-

podkarpackie

19

22

1

podlaskie

31

35

-

pomorskie

31

36

1

śląskie

23

42

-

świętokrzyskie

22

25

-

warmińsko-mazurskie

60

67

-

wielkopolskie

43

63

3

zachodniopomorskie

30

44

-

 

W poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych liczba zgłoszeń przedstawiała się następująco:

RDLP

Kategoria
"Sprzątanie Lasu"

Kategoria
"Leśna Edukacja"

Zgłoszenia
bez podanej kategorii

Białystok

39

46

-

Gdańsk

25

33

1

Katowice

40

69

-

Kraków

19

21

-

Krosno

12

17

1

Lublin

34

35

-

Łódź

13

16

-

Olsztyn

57

63

-

Piła

16

20

2

Poznań

30

44

-

Radom

29

41

-

Szczecin

29

41

2

Szczecinek

11

18

-

Toruń

28

19

1

Warszawa

46

39

-

Wrocław

33

43

1

Zielona Góra

29

33

1

 

Regionalne komisje konkursowe wyróżniły 66 prac w kategorii "Sprzątanie Lasu" i 86 prac w kategorii "Leśna Edukacja", przekazując je do centralnej komisji konkursowej, która nagrodziła osiem szkół. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w dniu 28 listopada 2007 roku w Sali Senatu SGGW. Uroczystość została uświetniona występem uczniów Szkoły Podstawowej w Kałuszynie zatytułowanym "Ekokapturek 2" oraz prezentacją multimedialną Warsztatu Terapii Zajęciowej Wiechlice, działającego przy Szprotawskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych.

W kategorii "Leśna Edukacja" zwyciężył Zespół Szkół w Piaskach, otrzymując nagrodę o wartości 10 000 zł. Kolejne nagrody otrzymały Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie (II nagroda o wartości 5 000 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie (III nagroda o wartości 3 000 zł) i Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu (IV nagroda o wartości 2 000 zł). W kategorii "Sprzątanie Lasu" zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach (I nagroda o wartości 10 000 zł). Kolejne nagrody otrzymały Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Ciosmach (II nagroda o wartości 5 000 zł) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku i Warsztat Terapii Zajęciowej Wiechlice Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (dwie III nagrody ex aequo o wartości 2 500 zł każda). Szkoły otrzymały czeki symbolizujące nagrody, a uczniowie i nauczyciele dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Oficynę Wydawniczą Multico, i PGL Lasy Państwowe. Specjalne dyplomy i nagrody otrzymali nadleśniczowie i pracownicy ośmiu nadleśnictw współpracujących ze zwycięskimi szkołami, a także dwóch nadleśnictw współpracujących z największą liczbą szkół wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu: Miechowa i Wyszkowa. Nagrody wręczali: Andrzej Matysiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, prof. Tomasz Borecki, Prezes TPL, i Mira Stanisławska-Meysztowicz, Prezes Fundacji "Nasza Ziemia".

We wrześniu Zarząd rozpoczął przygotowania do IV edycji konkursu, zwracając się do dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych z prośbą o uwagi i wnioski do regulaminu konkursu.

3. Konferencja "Leśna edukacja - stan i perspektywy"

W dniach 20-21 kwietnia 2007 r. odbyła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko konferencja "Leśna edukacja - stan i perspektywy". W konferencji udział wzięli przedstawiciele kół Towarzystwa Przyjaciół Lasu, pedagodzy i liderzy leśnej edukacji w Lasach Państwowych, a także dyrektor Fińskiego Towarzystwa Leśnego Juhani Karvonen.

Referat wiodący wygłosił prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr hab. Andrzej Grzywacz. Autorami pozostałych referatów byli: prof. dr hab. Tomasz Borecki (rektor SGGW, prezes TPL), dr inż. Ryszard Kapuściński (Zastępca Dyrektora Generalnego LP), mgr inż. Jacek Zadura (Dyrekcja Generalna LP), dr Anna Kalinowska (dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego), Juhani Karvonen (dyrektor Fińskiego Towarzystwa Leśnego), mgr inż. Sławomir Trzaskowski (dyrektor Centrum Informacyjnego LP), mgr Jacek Zyśk (Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS), dr inż. Maciej Białecki (Zarząd Główny TPL), mgr inż. Arleta Siarkiewicz (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Kliniska), dr inż. Władysław Kusiak (redaktor naczelny "Przeglądu Leśniczego"), mgr inż. Piotr Kacprzak (zastępca dyrektora RDLP w Radomiu) i mgr inż. Piotr Derlacz (Ministerstwo Środowiska). W ramach dyskusji zaprezentowano program "Zielony rower" nadleśnictwa Świeradów oraz prezentacje kół TPL Kudypy i Powiśle w Kwidzynie. Drugi dzień konferencji odbył się w Nadleśnictwie Marcule.

Uczestnicy konferencji podjęli dwie uchwały. Jedna wyraża wolę dalszego rozwijania współpracy Towarzystwa Przyjaciół Lasu, liderów leśnej edukacji w Lasach Państwowych i pedagogów w zakresie leśnej edukacji. Druga uchwała powoływała zespół programowy mający na podstawie dorobku konferencji określić ramy dalszej współpracy w zakresie edukacji leśnej.

Dzień Ziemi

W dniu 22 kwietnia 2007 r. Towarzystwo Przyjaciół Lasu uczestniczyło w obchodach Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie. Stoisko TPL umożliwiło prezentację działań Towarzystwa licznie przybyłym uczestnikom festynu. Gość TPL Juhani Karvonen, dyrektor Fińskiego Towarzystwa Leśnego, uczestniczył w sadzeniu pamiątkowego dębu, w którym brali udział również Piotr Lutyk (dyrektor RDLP Warszawa), Sławomir Trzaskowski (dyrektor Centrum Informacyjnego LP), Andrzej Matysiak (Dyrektor Generalny LP) i Jan Szyszko (Minister Środowiska).

 

Propozycja zmian w ustawie o lasach

W dniu 13 listopada 2007 r. Zarząd Główny TPL przyjął pierwszą wersję przygotowanego przez Towarzystwo projektu zmian w ustawie o lasach. Projekt rozpoczął debatę o potrzebie zmian w ustawie o lasach. Jego ostateczna wersja, uzupełniona i poprawiona po wielu dyskusjach, została przedłożona w Ministerstwie Środowiska w marcu 2008 roku.

 

* * *

            Towarzystwo Przyjaciół Lasu prowadzi coraz szerszą działalność związaną z promocją polskich lasów i leśną edukacją. Jesteśmy także obecni w debacie o przyszłości polskiego leśnictwa, a organizowane przez Towarzystwo coroczne konferencje programowe trwale wpisały się w kalendarz przyjaciół lasu.

 

 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.