Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo”

Galeria konkursu multimedialnego Nasze Nadleśnictwo

04/05/2016

Zapraszamy do obejrzenia galerii konkursu multimedialnego Nasze Nadleśnictwo. Komisja Konkursowa zaczęła prace nad wyborem zwycięzców. Wyniki zostaną bezwłocznie ogłoszone po zakończeniu oceny prac.

ImageImageImage 
Galeria konkursu  Nasze Nadleśnictwo w kategorii Szkoły podstawoweGaleria konkursu  Nasze Nadleśnictwo w kategorii GimnazjaGaleria konkursu  Nasze Nadleśnictwo w kategorii Szkoly ponadgimnazjalne 

 

Zmiana w regulaminie konkursu „Nasze Nadleśnictwo"

 26.02.2016

Zgodnie z pkt 20 regulaminu konkursu „Nasze Nadleśnictwo” uległ zmianie pkt 3 regulaminu. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 10-20 lat, uczęszczającej w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjalnych, liceów i techników na terenie całego kraju, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie.”

 

 

 

18.01.2016

Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasze Nadleśnictwo”!
Odkryjcie na nowo swoją okolicę, a zwłaszcza otaczające Was lasy!
Zobaczcie „co w lasach i borach piszczy.”

Cele konkursu

Konkurs ma na celu przybliżenie młodzieży wiedzy o miejscowych lasach i nadleśnictwie, oraz pokazanie lokalnemu społeczeństwu piękna i różnorodności tych lasów. Poznając nadleśnictwo poznacie także wielu życzliwych Wam leśników. Przekonacie się, że leśnicy to Wasi przyjaciele, którzy troszczą się o nasze lasy, zaś swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się z Wami podzielą!

Uczestnicy

Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” skierowany jest do młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Uczestnik nie może mieć więcej niż 19 lat. Do konkursu zgłaszają się trzyosobowe zespoły, których zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z miejscowym (właściwym dla lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania lub np. spędzania wakacji) nadleśnictwem Lasów Państwowych.

Prace konkursowe

Praca powinna przedstawiać ogólne informacje o opisywanym nadleśnictwie oraz skupić się na jednym lub kilku poniższych zagadnieniach:
- historia nadleśnictwa i miejscowych lasów;
- gospodarka leśna (m in. pozyskanie, odnawianie, zalesianie, ochrona lasu);
- spojrzenie autorów na walory lasów nadleśnictwa;
- interesujące osoby zatrudnione w nadleśnictwie;
- inne, ważne dla autorów tematy związane z opisywanym nadleśnictwem.
Praca może zawierać np. mapkę związaną z terenem nadleśnictwa i miejscem zamieszkania lub spędzania czasu wolnego. Może ona przedstawiać trasę własnych wycieczek rowerowych, miejsca biwakowania lub też miejsca szczególne dla opisywanego w pracy zagadnienia.
Prezentację multimedialną (zdjęcia, grafiki, filmy, utwory muzyczne opatrzone komentarzem tekstowym, maksymalnie 10 slajdów) należy wykonać w formacie .ppt, .pdf lub .pptx. Maksymalny rozmiar pracy wynosi 5MB!

Zgłoszenia

Zgłoszenie do konkursu przesyła nauczyciel - koordynator za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego po kliknięciu bannerka

 na adres Krajowej Komisji Konkursowej konkurs@przyjacielelasu.org.pl

Na zgłoszenia czekamy do 18.03.2016 r.

 

Image

 

Ocena prac

· W szkole komisja złożona z nauczyciela koordynatora, innych nauczycieli zainteresowanych konkursem i w miarę możliwości z przedstawiciela miejscowego nadleśnictwa oraz przedstawiciela TPL wybiera najlepszą pracę, którą przesyła do Krajowej Komisji Konkursowej.

· Krajowa Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac i wybiera 10 najlepszych (trzy pierwsze miejsca i 7 wyróżnień) w każdej z kategorii.

· W przypadku dużej ilości zgłoszeń powołane zostaną Regionalne Komisje Konkursowe, zaś ocena prac będzie odbywać się trzyetapowo.

· Ocenie będą podlegały prace w następujących kategoriach:

- szkoły podstawowe ( IV kl. -VI kl.),
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne.

· Ocenie będzie podlegał poziom merytoryczny i graficzny pracy. 

Liczymy na osobiste zaangażowanie autorów w dzieło. Nie wystarczy powielenie informacji dostępnych w Internecie!

Przesłanie wybranych prac

Wybrane w etapie szkolnym prace Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają wraz z formularzem wysyłkowym, dostępnym po kliknięciu bannerka

jako załączniki mailem do Krajowej Komisji Konkursowej na adres

konkurs@przyjacielelasu.org.pl

do 30.04.2016 r.

Szkoła przesyła tylko jedną pracę w danej kategorii!

Praca powinna na końcu prezentacji powinna zawierać:

                                                             - imiona i nazwiska autorów,
                                                             - nazwę szkoły,
                                                             - klasę do której uczęszczają członkowie zespołu,
                                                             - kategorię do jakiej są przyporządkowani.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2016 r.

Na laureatów konkursu czekają nagrody, które zostaną wręczone podczas obchodów

Dni Przyjaciół Lasu 2016 w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/Nidzicy w dniu 17.06.2016 r.

 

Regulamin konkursu dostępny jest po kliknięciu bannerka

 

Informacji o konkursie udziela:
Koordynator konkursu
Aleksandra Szadura
sekretariat@tpl.org.pl
tel. 22 6211126; 794353404

 

Zapraszamy do udziału w konkursie
„Nasze Nadleśnictwo” i życzymy powodzenia!
Towarzystwo Przyjaciół Lasu

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.