Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Regulamin Konkursu multimedialnego "Nasz przewodnik po Parku Narodowym"

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Lasu.
 1. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja idei ochrony przyrody,
 • zapoznanie z walorami przyrodniczymi polskich parków narodowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej w Polsce,
 • zapoznanie z walorami kulturowymi (prehistoria, historia),
 • kształtowanie postaw przyjaznych środowisku,
 • podniesienie świadomości ekologicznej.
 1. Konkurs ma na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy o polskich Parkach Narodowych. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej pt: „Nasz przewodnik po Parku Narodowym” ukazującej unikalne walory przyrodnicze i kulturowe wybranego parku narodowego, jego różnorodność biologiczną, bogactwo przyrody nieożywionej i specyfikę krajobrazu, walory edukacyjne, turystyczne, naukowe itp.
 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 10–20 lat, uczęszczającej w roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych, branżowych i zawodowych, liceów i techników na terenie całego kraju (również świetlic środowiskowych), które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie.
 1. Prezentacja powinna zostać opracowana w programie MS Power Point lub w innym programie z kategorii wolnego oprogramowania tzw. „free software” lub otwartego oprogramowania tzw. „open source” (organizatorzy mogą dopuścić prace, które powstaną w innych programach tylko w uzasadnionych przypadkach i przy zaistnieniu możliwości technicznych sprawdzenia takiej pracy przez organizatora).
 2. Zgłoszenia szkoły do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ZGŁOSZENIE i przesłania go na adres Krajowej Komisji Konkursowej:                                       konkurs@tpl.org.pl
 3. Konkurs ma charakter zespołowy. Muszą w nim brać udział trzyosobowe zespoły wykonujące wspólnie jedna pracę.
 1. Temat pracy konkursowej:Zadaniem zespołu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Nasz przewodnik po Parku Narodowym.” Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt, pptx, odp. Prezentacja powinna mieć maksymalnie 15–20 slajdów i zawierać teksty, zdjęcia oraz inne środki służące do przekazania pożądanych treści (np. pliki filmowe lub dźwiękowe). Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji łącznie ze stronami www, spis autorów zdjęć itp.). Szczególnie wysoko będą punktowane prace wykonane przy zastosowaniu własnych zdjęć, tekstów oraz w oryginalny sposób dokumentujące wartości przyrodnicze i kulturowe parku. Ważne, aby zaprezentować wybrany park narodowy na swój oryginalny sposób, aby przewodnik po parku był inny niż wszystkie.

Warto, aby dać odpowiedzi na pytania:

 • na czym polega wyjątkowość tego miejsca,
 • dlaczego wybór padł na ten konkretny park narodowy,
 • czy jest tam coś, co koniecznie trzeba zobaczyć lub o czym koniecznie trzeba wiedzieć,
 • jak zachęcić innych do odwiedzenia tego parku?
 1. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i krajowym.
 • Etap szkolny – komisja złożona z nauczyciela–koordynatora, innych zainteresowanych nauczycieli i w miarę możliwości z przedstawiciela opisywanego parku oraz przedstawiciela TPL wybiera najlepszą pracę dla jednej kategorii, spośród prac zespołów, które wcześniej zgłosiły nauczycielowi chęć udziału w konkursie. Wybrane w etapie szkolnym prace Szkolne Komisje Konkursowe umieszczają na stronach internetowych szkoły lub innego podmiotu udostępniającego szkole miejsce na swoim serwerze i link do konkursowego pliku przesyłają na adres: konkurs@tpl.org.pl wraz z formularzem wysyłkowym WYSYŁKA.
 • Etap krajowy – Krajowa Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac i wybiera 10 najlepszych (trzy pierwsze miejsca i siedem wyróżnień – w każdej z kategorii).
 1. Ocenie będą podlegały prace w następujących kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.
 1. Ocenie podlega poziom merytoryczny i graficzny oraz oryginalność pracy.
 1. Każda praca powinna na końcu prezentacji zawierać imiona i nazwiska autorów, nazwę szkoły, klasę, do której uczęszczają członkowie zespołu, kategorię, do jakiej są przyporządkowani.
 1. Terminy konkursowe:
 • termin zgłoszenia placówek do konkursu – do 26 czerwca 2020 r.
 • termin przesyłania prac do Krajowej Komisji Konkursowej – do 30 października 2020 r.
 • termin rozstrzygnięcia konkursu – do 11 grudnia 2020 r.
 1. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane umieszczone przy zgłoszeniach, w szczególności zmiany danych osobowych, brak adresu e-mail, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i wręczenie nagrody.
 1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu
 1. Przedstawiciel placówki zgłaszający szkołę do konkursu oświadcza, że kierownictwo placówki wyraża na to zgodę.
 1. Przetwarzanie danych osobowych:
  • a 6 ust 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z postanowień Konkursu;
  • 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie uzasadniony interes ADO (przy czym interesem tym jest szerzenie działań statutowych Towarzystwa Przyjaciół Lasu);
  • 6 ust 1 lit a RODO. W zakresie w jakim wyrazili Uczestnicy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania danych osobowych jest wyrażony każdorazowo w treści zgody.
  • 6 ust 1 lit c RODO. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO (przy czym obowiązkiem tym jest wywiązanie się z obowiązków ADO wynikających z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693 z późn. zm.).
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. 

 2. a) Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Lasu z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166,
  b) Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej „Rozporządzenie”).
  c) Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować przez email: konkurs@tpl.org.pl
  d) W zależności od celu w jakim przetwarzane są dane osobowe Uczestników, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:
  e) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu w czasie jego trwania oraz przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia Konkursu. Dane osobowe osób, które otrzymają nagrody będą przetwarzane dla celów sprawozdawczych dla organów podatkowych (przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym została wydana premia).
  f) Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
  g) Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  h) Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w pkt „c” powyżej.
  i) Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail podany w pkt „c” wiadomość o temacie "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko  oraz adres e-mail. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.
  j) Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  k) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia do Konkursu uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
 1. Uczestnicy, zgłaszając prace do konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora. Uczestnicy w momencie zgłoszenia pracy w konkursie udzielają organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji/zgody na publiczne udostępnianie prac przez organizatora oraz wykorzystanie pracy na potrzeby podejmowanych przez organizatora akcji promocyjnych i innych działań związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swojej pracy poprzez wprowadzanie jej do sieci internetowej, wielokrotne utrwalanie pracy i zwielokrotnienie jej treści dowolną techniką.
 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z tym, że uczestnicy są autorami przesłanej pracy, posiadają jej oryginały i przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy oraz wszelkich zawartych w niej treści, a przedstawiciele ustawowi niepełnoletnich uczestników konkursu to poświadczają.
 1. Uczestnicy zwalniają organizatora konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania zgłoszonej przez siebie pracy, a w przypadku pokrycia przez organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w punkcie 21, uczestnik pokrywa wszystkie związane z tym koszty.
 1. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w konkursie, a także akceptacją Regulaminu Konkursowego i poświadczeniem pkt. 16,17,18,19 Regulaminu Konkursowego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej organizatora.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.