Get Adobe Flash player

Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Regulamin 2009/10 do druku

Regulamin wersja z rozszerzeniami - do druku

Lasy są coraz bardziej zaśmiecane - możemy to zmienić,
zależy to od nas samych!

Ogłaszamy VI Ogólnopolski Konkurs "Czysty Las" pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
Rzecznika Praw Dziecka
 oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Regulamin VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"
w roku szkolnym 2009/2010

 

Cele konkursu

- Poprawa czystości polskich lasów

- Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie

- Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Warunki konkursu

1. Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z placówek oświatowych wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki lub zespołu szkół.

2. Czas trwania konkursu

1. Szósta edycja obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2009/2010.

2. Ogłoszenie konkursu - luty 2010 r.

3. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród - do końca września 2010 r.

4. Uroczyste wręczenie nagród - październik 2010 r.

3. Kategorie konkursowe i priorytety tematyczne

Szósta edycja konkursu odbędzie się w czterech kategoriach:

- "Leśna Edukacja Dzieci" - kategoria obejmująca realizowane działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych. Tematyka podejmowanych działań edukacyjnych powinna dotyczyć głównie środowiska leśnego. Zakres przekazywanej wiedzy dla poszczególnych grup wiekowych jest różny, zależny od założeń programowych realizowanych w przedszkolach , klasach I-IV oraz klasach V i VI szkół podstawowych. Dla realizacji celów konkursu, uwzględnienia priorytetów tematycznych a następnie sporządzenia sprawozdania z działań edukacyjnych, powinien na początku zostać przygotowany program. Program czyli plan działań edukacyjnych powinien uwzględniać zakres wiedzy osiągalny dla danej grupy wiekowej, cele, metodykę oraz formy edukacji. Program znacznie ułatwi utrzymanie się w ramach kategorii konkursowej i zgodność z wymogami regulaminu konkursu. Odpowiedni dobór elementów programu również pozwoli na wypełnienie wymogów zawartych w kryteriach oceny.

- "Leśna Edukacja Młodzieży" - kategoria obejmująca realizowane działania edukacyjne w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czyli szkołach przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych (np.: ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych). Tematyka podejmowanych działań edukacyjnych powinna dotyczyć głównie środowiska leśnego. Zakres przekazywanej wiedzy dla poszczególnych grup wiekowych jest różny, zależny od założeń programowych realizowanych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych placówkach. Dla realizacji celów konkursu, uwzględnienia priorytetów tematycznych a następnie sporządzenia sprawozdania z działań edukacyjnych, powinien na początku zostać przygotowany program. Program czyli plan działań edukacyjnych, powinien uwzględniać zakres wiedzy osiągalny dla danej grupy wiekowej, cele, metodykę oraz formy edukacji. Program znacznie ułatwi utrzymanie się w ramach kategorii konkursowej i zgodność z wymogami regulaminu konkursu. Odpowiedni dobór elementów programu również pozwoli na wypełnienie wymogów zawartych w kryteriach oceny.

- "Leśny Patrol" - kategoria obejmująca realizowane działania w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czyli szkołach przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych (np.: ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych). Nowa kategoria mająca na celu poprawę czystości wybranych powierzchni leśnych, poprzez udział w działaniach młodzieży wymienionych placówek oraz rozszerzenie zakresu działań edukacyjnych. Działania młodzieży powinny polegać na monitoringu tych wybranych powierzchni w celu zlokalizowania dzikich wysypisk śmieci oraz innych negatywnych zjawisk takich jak niszczenie roślinności w tym szczególnie chronionej (poza zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi przez uprawnione firmy leśne).
 Leśne patrole w ramach współpracy z miejscowym leśnikiem powinny zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania w lesie polegające na stwarzaniu przez ludzi zagrożenia pożarowego oraz puszczanie wolno, bez smyczy, psów. W ramach działania leśnych patroli mogą być prowadzone akcje sprzątania śmieci pod nadzorem leśników, z zapewnieniem bezpiecznych warunków przeprowadzania tych prac. W ramach prowadzenia monitoringu zagrożeń lasu można zastosować różne sposoby lokalizacji tych zjawisk np.: ustalanie położenia geograficznego, szkicowanie na mapie, wytyczanie trasy dojścia do tych miejsc, określanie powierzchni. Kategoria ta pomaga zrealizować priorytety tematyczne bezpośrednio w środowisku leśnym poprzez działanie zespołowe.

- "Las w sztuce" - kategoria obejmująca realizowane działania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czyli szkołach przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych (np.: ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych). Nowa kategoria poszerzająca zakres działań w kierunku prac artystycznych o tematyce leśnej. Działania w tej kategorii polegają głównie na organizacji plenerów, warsztatów i konkursów lokalnych w danej placówce promujących tematykę leśną. W sprawozdaniu należy opisać uczestnictwo wszystkich biorących udział w konkursie . Wyróżnione prace powinny znaleźć się w sprawozdaniu w postaci ich fotografii lub w naturze pod warunkiem zachowania niedużych rozmiarów i wagi. Należy uwzględnić rozmiar dokumentacji prac pozwalający na ich transport do komisji regionalnych i centralnej. Pożądana wielkość sprawozdania - format A4. Zgodnie z regulaminem można w sprawozdaniu przyjąć formę elektroniczną. Kategoria nie posiada żadnych sztywnych reguł ograniczających pomysłowość i wizję twórców. W zależności od grupy wiekowej, rodzaju placówki, zgodnie z programami nauczania należy przyjąć sposób przeprowadzenia prac konkursowych.

"Leśna Edukacja" dotyczy działań propagujących wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtujących wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody. W szóstej edycji konkursu w kategorii "Leśna Edukacja" priorytetami tematycznymi są następujące zagadnienia:

- ochrona przyrody przez leśników - pod tym tematem kryje się szereg działań wykonywanych przez leśników w zakresie ochrony obiektów przyrodniczych prawnie chronionych i ochrony roślin, zwierząt rzadko wystepujących, unikalnych siedlisk, ekosystemów reprezentujących dużą różnorodność.

W zakresie prac planistycznych leśnicy biorą udział w tworzeniu planów ochrony rezerwatów i parków krajobrazowych. W ramach budowania 10-letnich planów urządzenia gospodarstwa leśnego opracowany jest plan ochrony przyrody dla każdego nadleśnictwa. Zawiera on inwentaryzację zasobów godnych objęcia ochroną oraz bogatą informację na temat realizacji i planowania na następny okres prac w zakresie ochrony przyrody na terenie danego nadleśnictwa. Plany ochrony rezerwatów leśnych są realizowane przez leśników. W nadleśnictwach wykonywana jest inwentaryzacja ciekawych obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej (ustawa o ochronie przyrody) i pozaprawnej.

Leśne patrole mogą dostarczyć wiedzy o ciekawych zjawiskach przyrodniczych, roślinach i zwierzętach uzupełniając działania leśników.

Tematyka ochrony przyrody przez leśników może być realizowana w ramach wszystkich kategorii wiekowych. Bogactwo ilościowe obiektów przyrodniczych daje możliwość edukowania przy wykorzystaniu żywych przykładów. W nadleśnictwach dostępne są dane na temat osobliwości przyrodniczych, poza obiektami bardzo rzadko występujących roślin lub zwierząt, których dokładna lokalizacja może stanowić informację niejawną.

Tematyka powyższa wymaga ścisłego kontaktu z leśnikami dla dobrego przeprowadzenia prac konkursowych.

- obszary leśne w europejskiej sieci Natura 2000 - tematyka przeznaczona w ograniczonym zakresie dla szkół podstawowych, a w pełniejszym zakresie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Zasięgi obszarów Natura 2000 dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska jak też poszczególnych nadleśnictw.

Tematyka jest dziedziną rozwijającą się ale już bogatą w wiedzę zgromadzoną przez naukę I praktyków. Podstawy wprowadzenia Natury 2000 ujęte są w aktach prawnych Unii Europejskiej (dyrektywa ptasia i siedliskowa) i znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. Materiały te dostępne są we wszystkich nadleśnictwach. Z uwagi na nierównomiernie rozmieszczoną lokalizację obszarów Natura 2000, może nie zaistnieć możliwość łatwego kontaktu z obszarami w bliskim sąsiedztwie działania danej placówki oświatowo - wychowawczej. Wówczas, po podjęciu inicjatywy organizowania wycieczki dla zapoznania się z obszarami Natura 2000, należy wybrać obiekty może nie najbliżej położone, ale najciekawsze dla uatrakcyjnienia wyjazdu.

Leśne patrole mają możliwość odnalezienia granic niektórych obszarów Natura 2000 (poza rezerwatami i parkami narodowymi brak jest dokładnego oznakowania granic). Obszary Natura 2000 na pewno mogą być ciekawymi obiektami kategorii "Las w sztuce" z uwagi na swoją unikalność i bioróżnorodność.

- rośliny i zwierzęta chronione w lesie - tematyka aktualna we wszystkich kategoriach konkursowych i wiekowych. Wykazy roślin i zwierząt chronionych na danym terenie (danego nadleśnictwa) znajdują sie w planach ochrony przyrody. Należy skorzystać w tym przypadku z kontaktów z leśnikami z uwagi na ich bogatą wiedzę przyrodniczą i znajomość terenów. Tematyka ujęta w szeregu popularnych wydawnictw i na stronach internetowych.
Wskazane są lokalne, szkolne konkursy na temat roślin i zwierząt chronionych, mające na celu wzrost zainteresowania ochroną przyrody wśród dzieci i młodzieży wraz z utrwaleniem wizerunku obiektu chronionego.
Leśne patrole mają szansę realizacji ciągłego monitoringu tych obiektów a dla utrwalenia wizerunku chronionych roślin i zwierząt wdzięczną kategorią jest "Las w sztuce".

Jeżeli zgłoszenie do konkursu dotyczy zespołu szkół obejmującego placówki kwalifikujące się zarówno do "Leśnej Edukacji Dzieci" jak i "Leśnej Edukacji Młodzieży", sprawozdanie konkursowe zostanie automatycznie zakwalifikowane do kategorii starszej.

"Leśny Patrol" dotyczy działań mających na celu poprawę czystości lasów w szczególności poprzez monitoring oraz sporządzanie raportów o stanie czystości lasu i/lub udział w akcjach sprzątania lasu.

"Las w sztuce" obejmuje wszystkie formy artystyczne (poezja, grafika, malarstwo, fotografia itp.) o tematyce leśnej.

Jeżeli placówka chce uczestniczyć w dwóch lub więcej kategoriach konkursowych, musi nadesłać odrębne zgłoszenia i odrębne sprawozdania z działań w każdej kategorii . Jeżeli w zgłoszeniu bądź sprawozdaniu nie zostanie wskazana kategoria, decyzję w tej sprawie podejmie regionalna komisja konkursowa lub centralna komisja konkursowa.

4. Zgłoszenia do konkursu

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2010 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nadsyła dyrektor placówki na adres biura konkursowego:

Sekretariat Towarzystwa Przyjaciół Lasu, ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa, tel./fax: 22 6211126, e-mail: sekretariat@tpl.org.pl

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa, które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

5. Kryteria oceny

- Czas trwania i systematyczność prowadzonych działań - ocena czasu trwania działań, dotyczy głównie edukacji. Edukacja leśna powinna mieć trwały charakter, czyli nie może być prowadzona sporadycznie, lecz systematycznie, w ciągu trwania konkursu. Czas poświęcony na realizację działań edukacyjnych, powinien wyraźnie świadczyć o zapewnieniu utrzymania dobrej jakości, oraz uzyskania wyczerpującej wiedzy na poziomie danej grupy wiekowej. Na pewno częstotliwość działań równomiernie rozmieszczona w czasie, oraz wzajemne relacje czasu trwania tych działań pomiędzy uczestnikami konkursu będą czynnikiem decydującym o zajęciu kolejnego miejsca w rankingu. Częstotliwość działań edukacyjnych oraz czas ich trwania świadczyć będzie o trwałości efektu ekologicznego, czyli tworzenia właściwych postaw i zachowań uczestników konkursu wobec środowiska leśnego i otaczającej przyrody. Podobna sytuacja ma miejsce w działaniach "Leśnych Patroli" oraz organizacji zajęć wypełniających kategorię "Las w sztuce". Na pewno systematyczność "Patroli" ma znaczenie w tej kategorii a czas poświęcony na kształtowanie wrażliwości na piękno środowiska leśnego wpłynie na ocenę działań artystycznych. szansę realizacji ciągłego monitoringu tych obiektów a dla utrwalenia wizerunku chronionych roślin i zwierząt wdzięczną kategorią jest "Las w sztuce".

- Liczba uczniów biorących udział (w stosunku do wielkości placówki) - relacja procentowa zaangażowania dzieci lub młodzieży w konkursie, w stosunku do ogólnej ich liczby w placówce będzie wykładnikiem tej oceny. Oczywiście w ocenie należy uwzględnić możliwości danej placówki lub grupy wiekowej w placówce. W przedszkolu edukację realizować można w większym stopniu wśród starszych dzieci niż młodszych i te relacje są mniej korzystne niż w szkole podstawowej. W placówkach o mocno zróżnicowanym wieku uczestników, w kategorii "Leśny Patrol" mogą uczestniczyć tylko starsi i również tego typu relacje będą brane pod uwagę).

- Pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych - oryginalność oraz innowacyjność form i metodyki edukacji będzie dodatkowym walorem prac konkursowych. Nowe formy i elementy innowacyjności powinny być wyróżnione i udostępnione dla szerszego grona uczestników konkursu i ich wychowawców. Udostępnienie poprzez wystawę i strony internetowe wyróżni laureatów oraz spopularyzuje te nowe rozwiązania na skalę kraju. Systematyczność działań edukacyjnych została opisana przy innym kryterium oceny. Działania promocyjne i ich systematyczność zostaną uwzględnione w ocenie. Zakres tych działań obejmuje promocję środowiska jakim jest las i jednocześnie leśników, którzy o to środowisko dbają.

- Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody - w działaniach konkursowych we wszystkich kategoriach, powinien znajdować się element wychowawczy, wpływający na kształtowanie postaw. Istotne jest przy sprzątaniu lasu aby nie prowadzić do uzyskania maksymalnej ilości sprzątniętych śmieci, lecz do uzyskania wrażliwości na to negatywne zjawisko i ukazania ogromu pracy jaką trzeba wykonać aby utrzymać porządek w lesie. Stała opieka nad fragmentem lasu, a następnie uzyskanie pozytywnych odczuć piękna czystego lasu daje możliwość wyrażania tego w postaci prac artystycznych. Powinien w kształtowaniu postaw pojawić się element klęsk dotykających las ( pożary, gradacje owadów, huragany). Obraz lasu po klęsce powinien kształtować wrażliwość tak, aby młody człowiek doceniał wysiłek ludzi ratujących a następnie odbudowujących środowisko leśne.

- Zgodność z priorytetami tematycznymi wymienionymi w pkt. 3 regulaminu.

- Walory artystyczne (dotyczy kategorii "Las w sztuce") -w miarę możliwości komisje dążyć będą do uzyskania opinii o walorach artystycznych prac konkursowych, poprzez udział znawców tematyki. W dużym stopniu elementem oceny będzie widoczny efekt wywołania wrażliwości na piękno środowiska leśnego, jego pojedynczych elementów oraz wrażliwości, na negatywne zjawiska w lesie, zobrazowanej w pracach konkursowych. Wyjątkowe walory artystyczne prac mogą być oceniane przez komisję centralną poprzez wyróżnienia lub nagrody indywidualne, jeśli zaistnieją takie sytuacje. Wystawa organizowana po uroczystym rozdaniu nagród, będzie sposobem na pokazanie i wyróżnienie młodych artystów. Galeria na stronie internetowej także pozwoli na ekspozycję wyjątkowych prac.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z wykonanych prac. Prace ocenianie są oddzielnie w każdej kategorii.

I etap (regionalne eliminacje)

1. Sprawozdanie powinno być ograniczone do opisu przedsięwzięć i prac będących przedmiotem uczestnictwa w konkursie. Dopuszcza się sprawozdania w formie zapisu cyfrowego.

2. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje sprawozdanie do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu. Termin przekazywania sprawozdań upływa 30 czerwca 2010 r.

3. Nadleśniczowie opiniują pisemnie sprawozdania i przekazują je w terminie do 31 lipca 2010 r. do właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawozdania są oceniane przez regionalną komisję konkursową. Opinia nadleśniczego jest dla komisji podstawą weryfikacji sprawozdania, nie stanowi natomiast przesłanki do jego oceny.

4. Regionalną komisję konkursową powołuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP. W jej skład wchodzą przedstawiciele dyrektora regionalnej dyrekcji LP, kuratora oświaty oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zadaniem komisji jest ocena i wyłonienie wyróżniających się sprawozdań, których autorzy stają się finalistami konkursu.

II etap (finał)

5. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP przekazują zakwalifikowane do finału sprawozdania do biura konkursowego w terminie do 31 sierpnia 2010 r.

6. Ocenę sprawozdań uczestników finału przeprowadza centralna komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele TPL, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, dwóch przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

7. Centralna komisja konkursowa wyłania zwycięzców konkursu w terminie do 30 września 2010 r. Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości, a nagrody wręczone laureatom przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Rzecznika Praw Dziecka i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na specjalnie zorganizowanej uroczystości w październiku 2010 r.

7. Przewidywane nagrody

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości 20 000 zł łącznie w każdej kategorii:

I nagroda wartości 10 000 zł,

II nagroda wartości 5 000 zł,

III nagroda wartości 3 000 zł,

IV nagroda wartości 2 000 zł.

Nauczycielom opiekującym się zwycięzcami w konkursie komisja konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody.

Placówki oświatowe, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi. Możliwe jest również przyznanie nagród specjalnych.

Centralna komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w ramach każdej kategorii.

Dyrektor regionalnej dyrekcji LP może przyznać własne nagrody placówkom zakwalifikowanym do finału konkursu.

8. Postanowienia końcowe

Od postanowień regionalnej i centralnej komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Sprawozdania i nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. Prawa do publikacji sprawozdań konkursowych, nadesłanych prac konkursowych oraz prac reprodukowanych w sprawozdaniach konkursowych przechodzą na organizatorów konkursu.

Ogłoszenie szóstej edycji konkursu w mediach, prasie leśnej i na stronach internetowych Lasów Państwowych i Towarzystwa Przyjaciół Lasu dokonują DGLP i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie ani w porozumieniu pomiędzy DGLP i TPL podlegają uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.