Ochrona przyrody przez leśników- Pod tym tematem kryje się szereg działań wykonywanych przez leśników w zakresie ochrony obiektów przyrodniczych prawnie chronionych i ochrony roślin, zwierząt rzadko wystepujących, unikalnych siedlisk, ekosystemów reprezentujących dużą różnorodność.
W zakresie prac planistycznych leśnicy biorą udział w tworzeniu planów ochrony rezerwatów i parków krajobrazowych. W ramach budowania 10-letnich planów urządzenia gospodarstwa leśnego opracowany jest plan ochrony przyrody dla każdego nadleśnictwa. Zawiera on inwentaryzację zasobów godnych objęcia ochroną oraz bogatą informację na temat realizacji i planowania na następny okres prac w zakresie ochrony przyrody na terenie danego nadleśnictwa. Plany ochrony rezerwatów leśnych są realizowane przez leśników. W nadleśnictwach wykonywana jest inwentaryzacja ciekawych obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej (ustawa o ochronie przyrody) i pozaprawnej.
Leśne patrole mogą dostarczyć wiedzy o ciekawych zjawiskach przyrodniczych, roślinach i zwierzętach uzupełniając działania leśników.
Tematyka ochrony przyrody przez leśników może być realizowana w ramach wszystkich kategorii wiekowych. Bogactwo ilościowe obiektów przyrodniczych daje możliwość edukowania przy wykorzystaniu żywych przykładów. W nadleśnictwach dostępne są dane na temat osobliwości przyrodniczych, poza obiektami bardzo rzadko występujących roślin lub zwierząt, których dokładna lokalizacja może stanowić informację niejawną.
Tematyka powyższa wymaga ścisłego kontaktu z leśnikami dla dobrego przeprowadzenia prac konkursowych.