Obszary leśne w europejskiej sieci Natura 2000 - Tematyka przeznaczona w ograniczonym zakresie dla szkół podstawowych, a w pełniejszym zakresie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Zasięgi obszarów Natura 2000 dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska jak też poszczególnych nadleśnictw.
Tematyka jest dziedziną rozwijającą się ale już bogatą w wiedzę zgromadzoną przez naukę I praktyków. Podstawy wprowadzenia Natury 2000 ujęte są w aktach prawnych Unii Europejskiej (dyrektywa ptasia i siedliskowa) i znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. Materiały te dostępne są we wszystkich nadleśnictwach. Z uwagi na nierównomiernie rozmieszczoną lokalizację obszarów Natura 2000, może nie zaistnieć możliwość łatwego kontaktu z obszarami w bliskim sąsiedztwie działania danej placówki oświatowo – wychowawczej. Wówczas, po podjęciu inicjatywy organizowania wycieczki dla zapoznania się z obszarami Natura 2000, należy wybrać obiekty może nie najbliżej położone, ale najciekawsze dla uatrakcyjnienia wyjazdu.
Leśne patrole mają możliwość odnalezienia granic niektórych obszarów Natura 2000 (poza rezerwatami i parkami narodowymi brak jest dokładnego oznakowania granic). Obszary Natura 2000 na pewno mogą być ciekawymi obiektami kategorii “Las w sztuce" z uwagi na swoją unikalność i bioróżnorodność.