"Leśny Patrol" - kategoria obejmująca realizowane działania w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czyli szkołach przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych (np.: ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych). Nowa kategoria mająca na celu poprawę czystości wybranych powierzchni leśnych, poprzez udział w działaniach młodzieży wymienionych placówek oraz rozszerzenie zakresu działań edukacyjnych. Działania młodzieży powinny polegać na monitoringu tych wybranych powierzchni w celu zlokalizowania dzikich wysypisk śmieci oraz innych negatywnych zjawisk takich jak niszczenie roślinności w tym szczególnie chronionej (poza zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi przez uprawnione firmy leśne).
Leśne patrole w ramach współpracy z miejscowym leśnikiem powinny zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania w lesie polegające na stwarzaniu przez ludzi zagrożenia pożarowego oraz puszczanie wolno, bez smyczy, psów. W ramach działania leśnych patroli mogą być prowadzone akcje sprzątania śmieci pod nadzorem leśników, z zapewnieniem bezpiecznych warunków przeprowadzania tych prac. W ramach prowadzenia monitoringu zagrożeń lasu można zastosować różne sposoby lokalizacji tych zjawisk np.: ustalanie położenia geograficznego, szkicowanie na mapie, wytyczanie trasy dojścia do tych miejsc, określanie powierzchni. Kategoria ta pomaga zrealizować priorytety tematyczne bezpośrednio w środowisku leśnym poprzez działanie zespołowe.