"Leśna Edukacja Młodzieży" - kategoria obejmująca realizowane działania edukacyjne w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych czyli szkołach przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych (np.: ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych). Tematyka podejmowanych działań edukacyjnych powinna dotyczyć głównie środowiska leśnego. Zakres przekazywanej wiedzy dla poszczególnych grup wiekowych jest różny, zależny od założeń programowych realizowanych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych placówkach. Dla realizacji celów konkursu, uwzględnienia priorytetów tematycznych a następnie sporządzenia sprawozdania z działań edukacyjnych, powinien na początku zostać przygotowany program. Program czyli plan działań edukacyjnych, powinien uwzględniać zakres wiedzy osiągalny dla danej grupy wiekowej, cele, metodykę oraz formy edukacji. Program znacznie ułatwi utrzymanie się w ramach kategorii konkursowej i zgodność z wymogami regulaminu konkursu. Odpowiedni dobór elementów programu również pozwoli na wypełnienie wymogów zawartych w kryteriach oceny.